Commis­sie­bij­drage Beant­woording SV 2021/177 en 192 Verdichting Park Welge­legen en ontwik­keling Rach­ma­ni­noff­plantsoen


13 januari 2022

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren sluit zich bij aan bij de inbreng van de PvdA en de SP wat betreft de grondtransactie en de participatie met bewoners. Wij gaan graag in op de impact die de voorgenomen verdichting heeft op de flora en fauna in het gebied, met name in het naastgelegen park Welgelegen/Hommelbosje. Onze fractie vindt het een slecht plan om een hoge flat te bouwen op het Rachmaninoffplantsoen, tussen twee andere hoge flats. In de eerste plaats omdat het onmogelijk is om dit te realiseren zonder de groeiplaatsen van de bomen in het Hommelbosje aan te tasten en zonder de bomen op het parkeerterrein te kappen. De enige manier om het Hommelbosje zo goed mogelijk te beschermen is om niet pal ertegenaan te gaan bouwen. Daarnaast: Het is maar een klein terreintje, en het is nu al redelijk vol. Wij verwachten dat de leefbaarheid voor de huidige bewoners – voor mens én dier – er flink op achteruit zal gaan als deze flat op deze plek wordt gebouwd.

Onze fractie heeft bovendien bijzonder lage verwachtingen van het plan om bovenop het te bouwen flatgebouw een soortement park aan te leggen, bij wijze van compensatie. Een ‘groen plakje’ bovenop een 70 meter hoog gebouw waar geen bomen diep in kunnen wortelen is natuurlijk geen serieuze vervanging voor de kap van de flinke bomen op en rondom het Rachmaninoffplantsoen, die dan moeten worden opgeofferd. Bij het verbouwen van het gemeentekantoor tot appartementen tegen het Hommelbosje aan zijn er ook bomen aan de rand gesneuveld, dit voorzien wij ook als er nu nog een flatgebouw op de parkeerplaats bijkomt. In het Hommelbos staan bomen van 150 jaar oud. De Partij voor de Dieren vindt het dus erg belangrijk dat de flora en fauna en de cultuurhistorie van het laatste stukje historisch landgoed goed wordt beschermd, en dat we zuinig zijn op het laatste stukje groen van Welgelegen.

Als het SPvE er eenmaal is, zullen we de plannen natuurlijk goed bestuderen, en dan opnieuw een afweging maken. Maar onze sterke indruk voor nu is, dat dit een slecht idee is. De inschatting van het college dat dit een kansrijk plan betreft delen wij dan ook niet.

Ook de Partij voor de Dieren ziet graag een integrale visie op de gebiedsontwikkeling in het gebied, in plaats van perceelsgewijs. Dan kunnen de voor- en nadelen van bouwen op de omringende locaties in het gebied, als alternatief voor bouwen op het Rachmaninoffplantsoen worden afgewogen, en ook belangen van flora en fauna en cultuurhistorie worden meegenomen. Wat ons betreft gaat de ontwikkeling van het SpvE voor dit stukje even op pauze, om de redenen die ik net genoemd heb. Kan het college toezeggen om in plaats van verder gaan met het SpvE, alternatieven voor verdichting in Welgelegen/Oog in Al te onderzoeken en de raad daarvan op de hoogte te brengen?

Overigens is volgens de huidige bewoners rondom het Rachmaninoffplantsoen, hun verzoek tot een onafhankelijk onderzoek naar de ecologische waarde in het gebied afgewezen. Kan de wethouder toelichten waarom dit verzoek is afgewezen en kan hij toezeggen alsnog opdracht te geven tot dit onderzoek? En een opdracht te geven tot een integrale visie op gebiedsontwikkeling ter plaatse? Tot zover, dank u wel.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Hoek Papiermoerbeilaan - Monardastraat, Rijnvliet

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen Papendorp Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer