Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Hoek Papier­moer­beilaan - Monar­dastraat, Rijnvliet


13 januari 2022

Voorzitter, over dit agendapunt hebben wij één opmerking.

Wij maken ons namelijk zorgen om de bescherming van de vleermuizen in dit gebied. In de paragraaf over natuurbescherming lezen we dat er verschillende beschermde dieren in het gebied aanwezig zijn en op basis van ecologisch onderzoek zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Voor de meeste van deze dieren worden de gedane aanbevelingen daadwerkelijk opgevolgd. Ten bate van de aanwezige vleermuizen worden zes conclusies en adviezen gedaan, maar in deze informatie ontbreekt of deze adviezen daadwerkelijk opgevolgd worden en in actie omgezet. De paragraaf natuurbescherming op pagina 40 en 41 rammelt hiermee. En wij maken ons daarover zorgen.

Onze vraag aan de wethouder is dan ook: is deze informatie over opvolging van de adviezen gewoon vergeten, of staat de aanwezige vleermuizen een penibel lot te wachten? Kan de wethouder toezeggen dat de gedane aanbevelingen daadwerkelijk opgevolgd worden en is hij bereid dit te verwerken in het bestemmingsplan? En is hij bereid om de natuurparagraaf vanaf nu volledig en op orde te hebben? Zo nee, waarom niet?