Commis­sie­bij­drage bestem­mingsplan Defen­sie­terrein


9 januari 2018

Commissie Stad & Ruimte: Bestemmingsplan Defensieterrein

Bomen en dieren

Ik wil opmerken dat de bomenparagraaf helder en eerlijk is. Het is geen mooi verhaal, maar de afwegingen met betrekking tot bomen en waarom het nodig is dat 87 bomen geveld worden voor deze ontwikkeling en hoe deze gecompenseerd worden staat er in elk geval in. Zoals we bij het bespreken van het SpvE vorig jaar al aangaven begrijpen we de noodzaak hiervan in verband met noodzakelijke grondsanering.

Het kan dus wel.

In het SpvE werd diervriendelijk bouwen expliciet benoemd, dat is ook in de omgevingsvisie het geval. In dit bestemmingsplan komt dat niet terug. Kunnen we ervan uit gaan dat er wel diervriendelijk gebouwd gaat worden? Graag een reactie/toezegging.

Brug:

Deze is niet opgenomen in het bestemmingsplan, maar maakt geen onderdeel uit van het plangebied maar van aparte besluitvorming op een later moment.

In het bestemmingsplan staat nog steeds dat het de ambtie is om de nieuwe wijk via een nieuwe langzaam verkeersbrug over het Merwedekanaal met Parkhaven te verbinden. De PvdD deelt die ambitie niet. Volgens de Partij voor de Dieren is het beter om niet een nieuwe brug te maken, maar in te zetten op het fiets- en voetgangervriendelijker en veiliger maken van de al bestaande bruggen over het Merwedekanaal. Dit moet denk ik ook bezien worden in lijn met de in het vorige agendapunt besproken omgevingsvisie. 1 brug in totaal over deelgebied 4-5-6 is misschien nodig.

Parkeerbalans:

Het bestemmingsplan gaat uit van B1 uit de parkeernota. Afgelopen maanden hebben we in diverse plannen gezien dat het goed mogelijk is om hier verder vanaf te wijken door andere keuzes en aanvullende maatregelen. Elke woning een eigen parkeerplek lijkt ons niet van deze tijd en zeker niet van de toekomst. Kan dat nog verder aangescherpt worden?

School

Er wordt in het bestemmingsplan verwezen naar deelgebied 5 als mogelijke plaats voor een school. Welke mogelijkheden zijn er om ook in deelgebied 4 een schoollocatie op te nemen?

Kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen, zodat ze zelfstandig via een veilige route lopend of op de fiets naar school kunnen.

Duurzaamheid

Verder is de PvdD blij met de duurzaamheidsambities voor de te realiseren woningen.