Commis­sie­bij­drage Omge­vings­visie Merwe­deka­naalzone


9 januari 2018

20180110 Omgevingsvisie MWKZ deel 1

Commissiebijdrage Omgevingsvisie Merwedekanaalzone

Inleiding:

De Partij voor de Dieren vindt het voorliggende voorstel eigenlijk best okay. We maken ons wel zorgen over de hoeveelheid mensen op zo’n klein gebied en de gevolgen voor de leefbaarheid van dien. Toch staan we vrij positief tegenover deze omgevingsvisie waarin nagedacht wordt over inventieve oplossingen voor het huisvestingsprobleem. De Partij voor de Dieren is vaak kritisch over nieuwbouw, maar in dit geval, waarin er gebouwd wordt binnen de rode contour en een voormalig industriegebied transformeert tot woongebied zien we dat anders.

PvdD wil nog een aantal aandachtspunten meegeven richting de uitwerking van de omgevingsvisie in deel 2, danwel uitwerking in spve’s en bestemmingsplannen, namelijk met betrekking tot groen; diervriendelijkheid, huidige voorzieningen, bruggen en communicatie met de woonbootbewoners; locatie scholen en met betrekking tot de keuze tussen alternatief A, B en C uit de MER. Ook in het geval van deze omgevingsvisie zitten er namelijk grenzen aan de groei.

Groei moet niet ten koste gaan van alles, de leefbaarheid voor bewoners van het nieuwe gebied moet voorop staan.

Groen:

In de omgevingsvisie staat dat 25% van de oppervlakte van het bouwblok groen ingevuld wordt, met behulp van binnenterreinen, groene daken of groene gevels. Betekent dat dat de oppervlakte van de gevels meegerekend wordt bij het oppervlakte per bouwblok, en dan 25% van dat totaal groen wordt? Dat lijkt ons een mooie ambitie. Mocht het betekenen dat groene gevels kunnen compenseren voor bebouwde oppervlakte op ooghoogte dan zijn we daar niet gerust op. Dat voorstel roept bij ons toch wel zorgen op over de hoeveelheid groen. Dit zien we graag realistischer uitgewerkt in de vervolgplannen. Gevelgroen kan een rol spelen in klimaatadaptatie en het bevorderen van biodiversiteit, maar voor bijvoorbeeld gezondheid is het niet afdoende en is ook een grote hoeveelheid toegankelijk groen nodig.

De Partij voor de Dieren ziet een kans in het verbinden van park Transwijk met de groene zone langs het kanaal. De Partij voor de Dieren wil een brede parkstrook om de parkstrook langs het Merwedekanaal en Park Transwijk met elkaar te verbinden en zo de stedelijke groenstructuur te verbeteren, rekening houdend met de behoeften van dieren. Mogelijk parallel aan een van de ingetekende verbindingen voor langzaam verkeer.

Kan dit worden meegenomen in de uitwerking?

Hoe diervriendelijk wordt het?

Wij wilden hier ook iets zeggen over diervriendelijk bouwen, maar dat lijkt haast overbodig. In de omgevingsvisie staan mooie ambities met betrekking tot natuurinclusief bouwen. Goed om te zien dat diervriendelijk bouwen zo’n concreet aandachtspunt wordt in de plannen. We hopen dat dit ook praktijk gebracht wordt.

Bij dit raadsvoorstel volstaat de PvdD er dan ook mee de hoop uit te spreken dat deze ambities werkelijkheid worden. We zullen hier bij de uitwerking in vervolgplannen op toezien.

Voorzieningen behouden

In het gebied zijn een aantal voorzieningen gevestigd die voor de hele stad waardevol zijn, bijvoorbeeld creatieve broedplaatsen als de Vechtclub en de Stadstuin en voorzieningen als het skatepark en de bouderhal. In de omgevingsvisie worden een aantal (13) van dergelijke voorzieningen genoemd. Daarbij wordt gelukkig de ambitie uitgesproken deze functies te behouden, maar het blijft bij vage beschrijvingen. De Partij voor de Dieren ziet graag gewaarborgd dat de sociale en creatieve voorzieningen voor de omgeving behouden blijven. Vergelijkbaar met de Cartesiusdriehoek: waar huidige huurders Dbs en Oproer zijn meegenomen in plannenmakerij. We overwegen vergelijkbare moties om voorzieningen als de boulderhal en het skatepark te behouden.

Bruggen / woonbootbewoners

De PvdD ziet niet de noodzaak om meer dan één brug aan te leggen tussen de twee bestaande bruggen. Dit gaat ten koste van bomen, van groen en van het woongenot of überhaupt de woonmogelijkheid van woonbootbewoners. Sterker: we zien eigenlijk vooral nadelen van meer dan maximaal één brug extra.

Daarom graag de toezegging dat het hiertoe beperkt blijft.

En aansluitend daarop: kan de wethouder toezeggen over de locatie van deze brug zo snel mogelijk te communiceren met de bewoners, gezien de verstrekkende gevolgen die dit voor hen kan hebben?

Schoolgebouw? (kinderen moeten liefst lopend naar school kunnen).

Tijdens de RIB sprak er een schoolbestuurder in die terecht aandacht vroeg voor de situering van schoolgebouwen. Zeker voor jonge kinderen vindt de PvdD het van groot belang dat zij lopend naar school kunnen. Daarom lijkt het ons logisch om niet één mega schoolgebouw met sportfaciliteit te realiseren, maar meerdere locaties verspreid over de verschillende deelgebieden. Hoe ziet het college dit, welke mogelijkheden zijn er voor het spreiden van met name het primair onderwijsaanbod over meerdere locaties?

Verkeersvoorzieningen

Goede keuzes, maar zelfs hierbinnen is hoogste scenario geen goed idee.

Concluderend

In de MER worden verschillende alternatieven onderzocht. Wat de PvdD betreft maken we nu de keuze om voor in deel 2 van de omgevingsvisie alleen alternatief A en/of B uit te werken. Alternatief C met de allerhoogste dichtheid heeft namelijk een te grote negatieve impact op de groenstructuur. En dan heb je ook geen verkeersprobleem als je niet voor C kiest. Een keuze voor een dichtheid van maximaal 100 woningen per hectare houdt het nieuwe woongebied leefbaar voor al haar bewoners.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Westelijke Stadsboulevard

Lees verder

Commissiebijdrage bestemmingsplan Defensieterrein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer