Commis­sie­bij­drage Bestem­mingsplan Strijk­vier­telpark


21 april 2020

Het bestemmingsplan Strijkviertelpark: in eerste instantie dacht de Partij voor de Dieren: ‘mooi, een park erbij!’. Maar helaas blijkt het om een bedrijvenpark te gaan.

Dat er beter nagedacht wordt over het soort bedrijvigheid dat past in de omgeving, de indeling wat past waar, en hoe de bebouwing zo duurzaam en diervriendelijk mogelijk kan worden, kan op onze instemming rekenen.

Toch zijn er een aantal punten waar de Partij voor de Dieren haar twijfels bij heeft:

1. Bomen en groen

In de bomenparagraaf wordt klakkeloos meegedeeld dat er in het plangebied 37 bomen staan en dat die dus gekapt moeten gaan worden. De Partij voor de Dieren mist hier echt een tussenstap: waarom moet dit?

Bomen zijn van vitale waarde voor de stad. Voor een gezonde en prettige omgeving voor mensen, voor gezonde lucht, voor klimaatadaptatie en, afhankelijk van het soort boom, ook als voedselvoorziening of schuilplaats voor dieren.

De 37 bomen staan allemaal aan de rand van het plangebied. Er zijn nog niet eens concrete bouwplannen. De Partij voor de Dieren is van mening dat een vernieuwing van de gebouwen op dit terrein ook mogelijk moet zijn zonder dat die bomen weg moeten.

De tekst in de toelichting van het bestemmingsplan gaat ook volledig voorbij aan een onderbouwing van de noodzaak deze bomen te verwijderen. Het lijkt erop dat er voor het gemak maar het hele gebied wordt leeggemaakt.

Graag horen wij van de wethouder een concrete onderbouwing waarom deze bomen allemaal weg zouden moeten: gaan er gebouwen komen helemaal tot de rand van het plangebied waar deze bomen staan?

En wat de Partij voor de Dieren betreft: zoals de huidige inrichting ook laat zien is een indeling van de locatie heel goed mogelijk zonder precies op de plek van deze bomenrij te bouwen. De tekst dat deze bomen weg moeten, moet daarom verwijderd worden uit dit bestemmingsplan.

2. Bodem

Op het grootste deel van het terrein is bodemverontreiniging aanwezig (paragraaf 5.8 toelichting). Het gaat hierbij vooral om lichte verontreiniging, maar ook een deel van het terrein is onbekend (onder de panden en op de locatie waar een noordelijke toegangsweg moet komen). En bij de zuidelijke ontsluitingsweg gaat het om ernstige verontreiniging.

Een zorgwekkende constatering, want via het grondwater staat dit ook in contact met het omliggende milieu.

- is het voldoende om, zoals nu in de toelichting bestemmingsplan staat, te zeggen: "er moet rekening gehouden worden met saneringskosten"? Of is het verstandiger om nu te bepalen dat als er toch werkzaamheden gaan plaatsvinden, wegen aangelegd en gebouwen gebouwd, dat dan tegelijkertijd sanering van de vervuilde bodem plaatsvindt? Graag een reactie van het college.

3. Naamgeving

Afsluitend kom ik nog even terug bij waar ik mee begon:

Dit bestemmingsplan gaat vooral een uitbreiding van de bedrijvigheid mogelijk maken en hogere gebouwen toevoegen. Het blijft een locatie die toch vooral kantoorgebouwen huisvest en waar, enkele bomen tussen de stenen uitgezonderd, weinig parkachtigs te bekennen is. Is de wethouder het dan met de Partij voor de Dieren eens dat de naam “Strijkviertelpark” misleidend is. En is het college bereid om de naam van deze locatie aan te passen in “bedrijventerrein Strijkviertel, of anders gewoon “Strijkviertel”?