Schrif­te­lijke bijdrage Utrecht voor iedereen toegan­kelijk


23 april 2020

De Partij voor de Dieren juicht het toe dat de gemeente Utrecht zich in zeer brede zin inspant om onze stad voor ons allemaal toegankelijk te maken. De agenda gaat niet alleen over werk, zorg en jeugd, maar er wordt ook ruimschoots aandacht besteed aan de openbare ruimte, sport, welzijn en publieksdienstverlening, en nu ook aan openbare toiletten. We zien een mooie toename van de inspanningen om de toegankelijkheid van Utrecht te vergroten, ten opzichte van wat eerder al gedaan werd. Wij waarderen ook dat er veel is gesproken en samengewerkt met mensen met een beperking en organisaties hiervoor. De agenda strookt in grote lijnen met onze idealen.

Het eerste punt van het raadsvoorstel is ‘sneller concreet resultaat’. Als er werk-met-werk wordt gemaakt bij het vergroten van de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen, blijft er in de tussentijd helaas een onwenselijke situatie bestaan. Het kan lang duren: in de agenda wordt immers aangegeven dat vervanging vaak pas na 20 jaar aan de orde is. De Partij voor de Dieren heeft eerder in debatten, bijvoorbeeld bij bespreking van de zogenaamde Fauna Uittreed Plaatsen, al eens aangegeven dit een nadeel te vinden van het werk-met-werk-maken-principe. Werk-met-werk maken is vanuit financieel oogpunt begrijpelijk. Is het college bereid te kijken naar creatieve en goedkopere tussenoplossingen, om de verruiming van de toegankelijkheid verder te versnellen?

We kennen het sympathieke initiatief ‘Houd de stoep vrij’, waarbij bewoners worden opgeroepen het trottoir vrij van obstakels te houden. Helaas zijn er nog altijd hindernissen op de stoep te vinden. Denk aan fietsen geparkeerd op geleidenstroken, of een autobusje geparkeerd op de stoep. Het is natuurlijk mogelijk dat deze daar staat omdat iemand met een beperking er op dat moment gebruik van wil maken. Wij begrijpen dat handhaven op het vrijhouden van de stoep een lastige opgave is, maar wel cruciaal om de toegankelijkheid in de praktijk mogelijk te maken. Is het college het met ons eens dat de handhaving hierop nog meer aandacht verdient in de toekomst? Er zijn inwoners die boomwortels als hinderlijk ervaren, en boomwortels die boven de stoep uitkomen kunnen de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking wellicht verhinderen. Kan het college toezeggen dat kap van bomen geen optie is om de toegankelijkheid te verbeteren, maar dat dan andere opties, zoals het verleggen van de stoep, aan de orde zijn?

Tot slot, het belang van digitale toegankelijkheid wordt erkend in de agenda, en er wordt ook aangegeven dat digitale vaardigheden van belang blijven, maar is het college ook bereid verder in te zetten op het verhelpen van digibetisme, in een wereld die in toenemende mate digitaliseert? Verder willen wij aangeven het onderwerp ‘genderneutraliteit’ te missen in de agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’, graag zouden wij zien dat dit onderwerp in het document ook de aandacht krijgt die het verdient. Kan het college zich daarin vinden?