Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Gebieds­ont­wik­keling Uitbreiding Boni­fa­ti­us­college


14 mei 2020

Het college vraagt nu om geld voor uitbreiding Bonifatiuscollege. En dat moet dan later terugverdiend worden met ontwikkeling op de kavel die door dit scenario niet meer nodig gaat zijn voor onderwijshuisvesting.

We onderschrijven dat het voorkeursscenario op een goede manier omgaat met de schaarse ruimte. De Partij voor de Dieren kan dan ook instemmen met de keuze om de ruimtevraag van het Bonifatiuscollege op deze manier te lossen. Dit voorstel gaat echter over de bekostiging en niet over hoe de uitbreiding fysiek eruit gaat zien.

Bekostiging onderwijshuisvesting
Blijkbaar lukt het niet om de gewenste en benodigde uitbreiding van onderwijshuisvesting op de manier waarop het meest wenselijk is deze uit te voeren, binnen de huisvestingsbegroting te financieren. Is er dan niet iets scheef in de normkosten voor onderwijshuisvesting?, vraag ik de wethouder. En wordt er in die berekeningen over onderwijshuisvesting dan wel voldoende rekening gehouden met de schaarste van ruimte in Utrecht en de gevolgen daarvan voor bouwkosten en bouwmogelijkheden? Graag een reflectie van de wethouder hierop.

Kavel Burg. Fockema Andreaelaan 11
Dit voorstel loopt vooruit op een toekomstige gebiedsontwikkeling en daarbij heeft mijn fractie de indruk dat we ons met dit voorstel beperken in wat we later over die ontwikkeling nog kunnen beslissen. En dat terwijl er op dit moment nog niets besloten wordt over wat daar wel en niet gaat mogen en kunnen. Kan de wethouder alvast een globaal doorkijkje geven hoe die ontwikkeling van de kavel aan de Burg. Fockema Andreaelaan 11 vorm zou kunnen krijgen? Mijn fractie merkt in elk geval op dat daar bijvoorbeeld veel gezonde grote bomen staan. Moeten wij ons zorgen maken over de toekomst van die bomen? Is het bijvoorbeeld reëel dat die bomen straks plaats moeten maken voor, bijvoorbeeld, woningbouw die nodig is om deze investering terug te verdienen?

En meer algemeen over die toekomstige ontwikkeling: kan de wethouder ons uitleggen hoe wij verzekerd zijn dat dit terugverdienen van deze investering straks niet de mogelijkheden voor bijvoorbeeld duurzaam of sociaal bouwen op deze locatie beperkt?

Is er nu een onderwijsbestemming op deze locatie, en met het oog op de toenemende behoefte van buitenruimte bij scholen, ook bij VO-scholen, blijft deze ruimte niet ook in de toekomst benodigd voor onderwijshuisvesting? Denkt de wethouder dat het in dat licht verantwoord is de bestemming van deze kavel te wijzigen?

Interessant voor jou

Schriftelijke bijdrage Utrecht voor iedereen toegankelijk

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2021 RUD Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer