Schrif­te­lijke bijdrage Corona­crisis


2 april 2020

De Partij voor de Dieren heeft gezien dat er keihard wordt gewerkt door het college, alle gemeentelijke medewerkers en de hulpverlening in onze stad. Wij spreken onze grote waardering uit, en wij willen ook blijk geven van het vertrouwen dat wij stellen in hen. Uiteraard leven wij ook mee met nabestaanden en patiënten in onze gemeente. De talloze initiatieven van inwoners zijn tekenen van compassie met diegenen met een nu zwakkere positie, en van de creativiteit in de stad. Dat geeft de burger ondanks de ellende toch wat moed.

Onze fractie heeft een aantal opmerkingen ten aanzien van de genomen maatregelen:

1. Veel mensen zien momenteel de waarde van de natuur, en er worden maatregelen genomen om voldoende afstand te laten houden. Verontrustend zijn de groepen mensen die bijeenkomen in deze gebieden, wat nu gevaarlijk is voor de volksgezondheid, en waarbij de natuur - die nu in het broedseizoen extra kwetsbaar is - wordt verstoord en vervuild, ook door zwerfafval. Goed dat overtreders van het groepsverbod nu kunnen worden bekeurd. Onder meer in Den Haag zet de politie drones in om mensen zover te krijgen. Wij willen de burgemeester vragen hier in Utrecht terughoudend mee te zijn, en om in ieder geval geen drones met camera in te zetten, gezien de privacy van inwoners. Die massale trek naar de natuur onderstreept trouwens wél het belang van voldoende groen binnen en rondom de stad. En roept maar weer de vraag op of er in Utrecht voor alle inwoners voldoende vierkante meters groen dichtbij toegankelijk zijn.

2. Op dit moment staan dierenartsen en dierenhulpverleners niet op de lijst van cruciale beroepen. Dit vinden wij wel noodzakelijk. Ook de dierenhulpverlening en opvang moet immers goed blijven verlopen. Wij vragen de burgemeester dan ook ervoor te pleiten in de overleggen waar hij komt, dat deze beroepen ook als ‘vitaal’ worden bestempeld. (En wij willen iedereen vragen de petitie hierover van Dierenambulance Amsterdam die al bijna 53.000 keer is ondertekend ook te tekenen.)

3. Wij maken ons ook zorgen over de voorraden van voedselbanken en dierenvoedselbank, zij hebben heel hard donaties nodig willen ze niet zonder komen te zitten. En we delen ook toenemende zorgen voor risico’s op huiselijk geweld en dierenmishandeling. Is de burgemeester bereid hier oog en oor voor te blijven houden?

Vanwege de ernst van de coronacrisis vinden wij het belangrijk om te benoemen dat COVID-19 een zoönose is, een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan, net als bijvoorbeeld BSE en Q-koorts. De Partij voor de Dieren vraagt eenieder om na te denken wat dit betekent voor de manier waarop wij met dieren omgaan.

Terwijl er nu zoveel terechte aandacht is voor de coronacrisis, wijzen wij er tot slot op dat ook andere ellende gewoon doorgaat: denk aan dierenleed, de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis. Wij hopen dat het college deze crises niet uit het oog verliest. We kunnen ons niet kunnen veroorloven ze in de wachtstand te zetten. Wij wensen een ieder veel sterkte en gezondheid. Bedankt.