Commis­sie­bij­drage Betaald parkeren


15 februari 2024

De Partij voor de Dieren vindt dit voorstel van het college in uitgangspunt goed. Auto’s nemen veel plek in in de openbare ruimte. Dat is dan plek waar geen mensen niet kunnen spelen wandelen, fietsen of fietsparkeren, plek waar geen planten of bomen kunnen groeien.

We vinden het dus niet meer dan logisch om het gebruik van deze ruimte te belasten. In 2021 diende de Partij voor de Dieren hier al een motie voor in, die het toen overigens niet haalde.

Sneller invoeren en overal tegelijk

  Juist omdat we dit een goed voorstel vinden stelt het ons teleur dat het pas in 2034 overal uitgevoerd zal zijn. Ten eerste duurt dat heel erg lang, en ten tweede ontstaat er een waterbed effect als dit stapje voor stapje ingevoerd wordt. Het kan dus beter direct overal tegelijk ingevoerd worden. Hoe denkt de wethouder dit waterbed effect te voorkomen en deelt ze de mening dat door overal tegelijk in te voeren dit voorkomen wordt?

  De indeling in 3 blokken over de gemeente, en prioritering daarbinnen, zoals in beslispunt 1a en 1b wordt wat ons betreft dus geschrapt.

  De venstertijd van 6 tot 11 uur vinden we mager. We zijn blij dat het voorstel al ruimte houdt om dit op termijn naar de hele dag uit te breiden (Maar dan staat er “als we kunnen vaststellen dat er voldoende alternatieven zijn voor de auto kan dit uitgebreid worden”) . Kan de wethouder aangeven hoe en op welke termijn dit ongeveer zou kunnen gebeuren?

  Opbrengsten

   In de toelichting bij het voorstel staat dat de opbrengst van de parkeerbelasting beschikbaar is voor ruimtelijke investeringen. Dat staat echter niet in een beslispunt, dus we zijn er nog niet helemaal gerust op dat de opbrengsten niet gewoon in de pot algemene middelen zullen belanden.

   Bovendien zouden we graag zien dat de opbrengsten echt buurtgebonden geïnvesteerd worden. Daar is de relatie met de invoering van betaald parkeren het meest zichtbaar, wat bijdraagt aan het draagvlak. Kan de wethouder daarom toezeggen om de opbrengsten van de parkeerbelasting te oormerken voor investeringen in het vergroenen en verbeteren van de openbare ruimte in de buurten waar deze belasting geïnd is?

   Tegemoetkoming kosten voor bijzondere doelgroepen

    In het voorstel worden al enkele doelgroepen genoemd voor wie een regeling voor een bijzondere parkeervergunning geldt of in aanmaak is, denk aan: mantelzorgers, kraamzorg, leerkrachten die ver weg wonen.

    Er zijn nog twee groepen waarvan we ons kunnen voorstellen dat het college hier een regeling voor treft omdat alternatieven voor de auto op dit moment niet voldoen voor hen. Dat zijn de zorg en de politie. Welke mogelijkheden ziet de wethouder om hiervoor ook een regeling toe te voegen? Bijvoorbeeld een financiële tegemoetkoming voor deze beroepsgroepen, of een bepaalde ontheffing van de parkeerbelasting?

    Afsluitend

    Voorzitter, samenvattend ziet de Partij voor de Dieren dus nog een paar verbeterpuntjes waarop dit voorstel aangescherpt kan worden, maar al met al wordt het wat ons betreft hoe eerder hoe beter uitgevoerd.