Commis­sie­bij­drage Camera Obscur­adreef - De Mix


2 september 2021

Over het algemeen is dit best een mooi plan. Het is goed om te zien dat het college heeft geluisterd naar buurtbewoners en dat het plein onbebouwd blijft. Wat ons betreft kan de herinrichting van het plein wel sneller. “Groen, tenzij”, dat hoort de Partij voor de Dieren graag. Mijn fractie heeft op een aantal punten vragen; over bomen, dieren, klimaatadaptatie, en sociale huur.

Bomen

Het idee is om de openbare ruimte te verbeteren, dat klinkt heel mooi. Maar wat is verbeteren precies volgens de wethouder? Het ontwerp voor de openbare ruimte is nog helemaal niet af, en dat maakt mijn fractie wat onrustig. Ik quote: “daar waar bomen niet kunnen blijven staan vanwege nieuwe bebouwing moet eerst onderzocht worden of de bomen verplant kunnen worden”. Waarom is dit niet “daar waar nieuwe bebouwing niet plaats kan vinden vanwege bomen zal onderzocht moeten worden of de bebouwing verplaatst kan worden”?

Waarom worden er in een gebied waar nu 188 bomen staan maar liefst 49 bomen gekapt of herplant? Dat is gek, vooral omdat zeker 20 van deze bomen volgens de bomeninventarisatie in prima conditie verkeren.

En klimaatbestendiger maken, dat moedigen wij natuurlijk aan, maar hoe doe je dat wanneer je bomen wegkapt die voor schaduw en verkoeling zorgen? Er staat nota bene in het plan dat grote bomen hittestress tegen kunnen gaan. Waarom worden er in hetzelfde plan dan 20 gezonde bomen weggekapt, waaronder een aantal grote bomen?

We zien op de foto’s een aantal van die hele mooie grote bomen. Die staan er straks niet meer als deze plannen doorgaan. Hoe strookt dat met “vergroening”? Wij zien liever geen enkele gezonde boom gekapt. Kan de wethouder duidelijkheid geven over deze bomen? Hoeveel worden er precies verplaatst? Hoeveel gaan er gekapt worden? En kan de wethouder toezeggen dat al deze bomen terugkomen in het gebied?

Dieren

Dan de biodiversiteit. Het “beter bruikbaar maken van de openbare ruimte”, geldt dat alleen voor mensen? Of komt er ook meer ruimte voor dieren? In het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is een paragraaf toegevoegd over beschermde dier- en plantensoorten. Dat is heel fijn. Er staat ook dat negatieve effecten kunnen optreden voor verschillende soortgroepen, en dat vervolgonderzoek nodig is. Ik wil de wethouder graag vragen om duidelijkheid over dit vervolgonderzoek. Wanneer wordt dat uitgevoerd en hoe verhoudt zich dat tot deze bouwplannen? En nog een vraag; zijn er met de andere partijen goede afspraken gemaakt over diervriendelijk bouwen? Hoe gaat de gemeente hierop controleren?

Klimaatadaptatie

Voor het klimaatbestendiger maken van de stad is vergroening hard nodig. Complimenten aan het college voor het benoemen van water- en voedselkringlopen in de ondergrond en het belang van een voedselrijke bodem met veel organische stof. Zou de wethouder hier nog wat meer over kunnen vertellen, en ons ook kunnen vertellen welke afspraken op het gebied van klimaatadaptatie er nu echt hard op papier staan met de ontwikkelaar? Want hoeveel vergroening komt er nou echt, wanneer er in een gebied waar nu 80 woningen zijn, 180 woningen worden gebouwd? Dat klinkt bijna tegenstrijdig. Het is goed om te lezen dat de wethouder aandacht heeft voor het af laten lopen van regenwater in de bodem, en het kleurgebruik op de gebouwen ter verkoeling. Maar hoeveel hiervan staat nu echt met het instemmen met dit SPvE vast? En hoe zit het met groene gevels en groene daken? En wat zijn de exacte afspraken over circulair bouwen?

Daarnaast zou ik ook graag van de wethouder willen horen of de nieuwbouw energieneutraal gebouwd gaat worden. Ons is nog niet duidelijk wat hierover de afspraken zijn.

Sociale huur + meer woningen

Dan de woningen voor mensen. Er komen heel wat woningen bij, 180 in plaats van 80. Maar waar gaan die mensen uit die 80 sociale huurwoningen heen? Het is fijn dat het college het grotere plaatje wilt zien en via zo’n constructie uitruil van soorten woningen stimuleert. De Partij voor de Dieren staat achter betere menging van wijken, maar inwoners met lagere inkomens moeten ook beschermd worden. Komt die nieuwe sociale huur bij Oudenoord en de Merwedekanaalzone er ook echt? En is dat ook echt meer? En bovendien, vraag ik de wethouder, wanneer komen deze sociale huurwoningen terug en komt er écht meer door dít plan, of stond dat toch al op de planning?!

Tweede raadsvoorstel; verklaring geen bedenkingen

Tot slot voorzitter, nog een vraag aan de wethouders. Wat is precies de reden waarom de raad nu, naast met het SPvE, ook zou moeten instemmen met een verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan? Als dat alleen gaat om inleveren van een extra controlemoment voor het sneller kunnen neerzetten van flats dan heeft mijn fractie daar twijfels over. Wat is het gevolg voor zorgvuldige besluitvorming en de positie van de raad? Hoe kunnen de wethouders waarborgen dat het plaatje dat ons nu wordt voorgeschoteld er straks in het echt niet toch heel anders uit ziet?

Tweede termijn


Dank voorzitter, en dank aan het college voor de raadsbrief.

Eerst de bomen. Daar wil ik het natuurlijk over hebben. Fijn dat de wethouder eerder aangaf dat er aangestuurd gaat worden op het zoveel mogelijk sparen van bomen en het compenseren binnen het gebied. Het is wel interessant dat er in juli 2021 nieuw onderzoek is gedaan, dat we dat bij de 1e termijn van deze bespreking twee weken geleden nog niet hadden. Kan het college uitleggen waarom wij bij de eerste termijn niet de actuele informatie hebben gekregen? En kan het college bevestigen dat wat er nu in de raadsbrief staat over bomen is hoe het ook echt gaat zijn, omdat dit verschilt van de informatie in het SPvE?

Wat opmerkelijk dat in dit onderzoek ineens extra 4 bomen in onvoldoende of slechte conditie verkeren. Ik vraag me af hoe die zo snel zijn afgetakeld. Dat baart zorgen. Deelt het college die zorgen? Goed, eigenlijk wilt mijn fractie gewoon zeker weten dat de bomen in goede conditie hoe dan ook verplant gaan worden, en niet gekapt en herplant. Het onderzoek laat zien: er kunnen er in ieder geval negen bomen verplant kunnen worden, waarom zet het college niet gewoon duidelijk in de plannen dat dit gaat ook gaat gebeuren? Kan de wethouder dit toezeggen?

Dan energieneutraliteit.

De Partij voor de Dieren wil dat energieneutraal bouwen ook écht helemaal energieneutraal is. En dus niet bijna energieneutraal. Kan de wethouder toezeggen nog eens in gesprek te gaan met de ontwikkelaar hierover en aan te dringen dat dit goed geregeld wordt? Zo nee, dan komen wij met een motie.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Merwedekanaalzone deelgebied 5

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten hulp en dienstverlening aan sekswerkers Het Nieuwe Zandpad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer