Commis­sie­bij­drage Croe­selaan Beurs­kwartier


7 maart 2019

We zien dat er heel veel werk is verzet. Door de ambtelijke organisatie, door de betrokken bewoners, en door verschillende daarvoor gevraagde externe deskundigen. Daar willen we onze waardering voor uitspreken.

Tegelijkertijd vinden we het plan zoals het college ons dat nu voorlegt, een teleurstellend resultaat van het vele werk dat er afgelopen jaar voor verzet is.

Voor de Partij voor de Dieren is het slopen van goede woningen pijnlijk. Bij het vaststellen van de omgevingsvisie eind 2017 noemden we dat ook. In de commissie heb ik toen gezegd dat de Partij voor de Dieren niet overtuigd was van de noodzaak goede woningen te slopen voor de aanleg van een park, een fietspad en andere woningen.

Het slopen van goede woningen is niet duurzaam.

De meest duurzame optie is langer blijven doen met wat er is. In dit geval is dat dus het laten staan van deze woningen.

Dat zeiden we in 2017. En in de tussentijd zijn we ondanks het harde werk van de ambtelijke organisatie, en van de verschillende experts die een eigen voorstel hebben gedaan over het rechtop zetten van de woningen, nog steeds niet overtuigd dat sloop een goed en duurzaam idee is. De Partij voor de Dieren vindt behoud van wat goed is een beter idee.

Behoud zou ten koste gaan van vierkante meters park. Maar tegelijkertijd worden overal in de stad vierkante meters groen verwijderd, om woningen te bouwen. Het is van de gekken om dat op deze plek dan precies andersom te doen: woningen verwijderen om groen aan te leggen. Dat moet echt creatiever uitgetekend kunnen worden. Binnen ditzelfde stationsgebied noem ik het Daalsepark, om maar een voorbeeld te noemen.

Plannen en behoud woningen

Het plan Kurbin van Kurstjens kent veel goede elementen en die zijn naar mening van de Partij voor de Dieren niet goed overgenomen in het nu voorliggende voorstel. Wat ons betreft wordt er veel meer uit dit voorstel overgenomen.

  • Het plan van de PvdA maakt hiermee een goed begin waarin merendeel van de woonblokken wél mag blijven. Onze waardering en complimenten daarvoor.
  • Een interessant voorstel uit het plan van Kurstjens, wat wij missen in het voorstel van het college én in het voorstel van de PvdA, is de afweging met betrekking tot de locatie van het fietspad vanaf de Moreelsebrug in het Beurskwartier. Hiervoor worden in het voorstel van het college maar ook in het voorstel van de PvdA, 6 woningen gesloopt. Kan Wethouder en PvdA reageren waarom niet is overwogen om in plaats van de woningen, de Korenbeurs hiervoor op te offeren?
  • Kurstjens laat ook zien dat door het verschuiven van een van de geplande woontorens naar achteren, er meer vierkante meters park behouden kunnen blijven, mits geaccepteerd wordt dat de structuur van het plan daardoor wijzigt. Maar het aantal woningen blijft gelijk. Graag een reactie van de wethouder waarom er zo sterk wordt vastgehouden aan die structuur, ten koste van meer park. Zker als tegelijkertijd wordt benadrukt hoe belangrijk die groene meters zijn voor de toekomstige bewoners van het gebied.

De Partij voor de Dieren is blij dat met het voorstel van de PvdA, een mogelijkheid is gevonden om een groot deel van de bouwblokken te behouden, waarvan de helft ook nog als woning. Behoud van wat goed is, is veel duurzamer dan sloop. Voorkómen van hergebruik is nog veel meer circulair dan het hergebruiken van materialen.

En daarbij wil ik opgemerkt hebben dat een park is ook van meerwaarde is als je het niet vanaf de hele Croeselaan direct kan zien, maar als het er wel is.

Ecologie

  • Het kopen van de panden, het uitkopen van de eigenaren en alles wat daarbij komt kijken kost niet alleen heel veel emotionele energie voor de betrokken, maar staat ook voor 10-15 miljoen op de projectbegroting. Geld dat volgens de Partij voor de Dieren beter gebruikt kan worden om de ecologie in en rondom het plangebied te versterken.
  • Door met geplande bebouwing te schuiven kan het geplande park wat extra vierkante meters krijgen. Maar veel belangrijker is het om het geplande park niet op zichzelf te zien, maar de verbinding te zoeken en aan te leggen met de stedelijke groenstructuur.

De 10-15 miljoen euro die geraamd is voor het aankopen en slopen van de woningblokken, moet ingezet worden, om de natuur die er al is, en die nieuw gepland is, een kwalitatief hoogwaardige ecologische zone te maken.

Het park kan beter benut worden door verbindingen, voor flora en fauna en eventueel ook voor mensen, te maken met de omliggende hoofdgroenstructuur.

Ik noem een verbinding richting de Leidsche Rijn en van daaruit veel verder in het stedelijk groene netwerk, bijvoorbeeld richting het toekomstige Lombokpark. Dichterbij zijn kansen voor een groene verbinding met de veilinghaven, het ringpark Dichterswijk, de Kruisvaartkade (of wat daar nog van over is), en het rondje stadseiland. En op de stedelijke groenstructuurkaart staat een gewenste verbinding ingetekend over het spoor ter hoogte van de Moreelsebrug.

Straatjes of steegjes

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de leefbaarheid van het gebied als de wegen tussen de hoogbouw 10 meter breed zijn. Krijgen we dan geen nare tochtige steegjes? Tijdens de RIB werd deze zorg ook geuit, en geopperd om de wegen 20m breed in te richten. Hoe voorkomen we dat we allemaal Vlaamse Toren-achtige sfeerloze steegjes krijgen? Graag een reactie van de wethouder daarop.

Samenvattend:

De PvdD wil niet instemmen met het voorstel de woningen Croeselaan te slopen, wij zijn ervan overtuigd dat het anders moet en anders kan.

  • Het voorstel van de PvdA komt daarin voor een heel groot deel tegemoet. Het is in elk geval heel veel beter dan het voorstel van vorig jaar en het voorstel van het college.
  • Daarbij overwegen we een amendement om tegelijkertijd de verbinding met andere parken te vergroten. Daarmee vergroten we het aantal toegankelijke vierkante meters groen maar ook het leefgebied van dieren en planten (en mensen). Als de PvdA daartoe uitnodigt kunnen we ook kijken of we dit direct in het plan kunnen invoegen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Addendum Nota parkeernormen fiets en auto

Lees verder

Commissiebijdrage Energiecontract en duurzaamheid eigen energiegebruik gemeentelijke aansluitingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer