Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid Voor­jaarsnota 2021


24 juni 2021

Mijn fractie vind het onbegrijpelijk dat het programma duurzaamheid geen extra budget toegewezen heeft gekregen. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis staan niet even op pauze vanwege een coronapandemie – hoe serieus deze ook is. De huidige klimaatambitie van het college is zwak. Het is niet voor niets dat we al een motie hebben ingediend om wel klimaatneutraal te zijn in 2030 en daarbij ook een financiële onderbouwing te hebben. Vinden de wethouders zelf dat ze met de huidige plannen écht alles doen wat ze kunnen? Wat betekent klimaatneutraal “zo snel mogelijk” inmiddels in hun ogen: 2050, zoals we lezen in de Ruimtelijke Strategie Utrecht?

De klimaatcrisis is in volle gang, maar het draagvlak voor de energietransitie in de stad neemt af. We horen de roep tégen zonnevelden en windmolens in de eigen omgeving steeds harder. Inwoners moeten beter betrokken worden. De Partij voor de Dieren is voorstander van een burgerberaad, waarbij inwoners door loting bijeenkomen en zij heldere kaders en verwachtingsmanagement krijgen. Zo kunnen zij getriggerd worden om tot oplossingen te komen die helpen de klimaatcrisis te beteugelen. Is de wethouder het met ons eens dat de bezwaren tegen de energietransitie momenteel veel meer aandacht krijgen dan de oorzaken en de noodzaak, en ziet zij in dit burgerberaad een middel dat ze daadwerkelijk in wil zetten?

Zo zou de gemeente, met de steun van haar inwoners in haar zak, echt de broodnodige grote stappen kunnen zetten wat betreft de energietransitie. Want ook hier moeten ambities nu toch écht ambitieus gaan worden.

Zonnepanelen en zonnewarmteopslag bij wegen en op daken zou nu al de norm moeten zijn. Het college vindt dat er wordt vooruitgelopen op het plan “geen dak onbenut” – maar vooruitlopen is relatief, en de initiële doelstelling is wat ons betreft geen vooruitlopen. De meeste daken zijn nog onbenut en gaan zoals het er nu naar uit ziet ook niet op de korte termijn benut worden. Er zijn meer geluidsschermen langs de snelwegen dan bij de A12. Er valt ook nog veel te winnen qua overleg met woningcorporaties wat betreft duurzame energie en isolatie. Want besparen is de beste vorm van duurzame energie. Ondertussen staan dagelijks de winkeldeuren open, brandt er onnodige verlichting en staan bij kou de terrasverwarmers te loeien. Wat denkt de wethouder hiervan? Kan zij toezeggen de energietransitie te versnellen? En tegelijkertijd verspilling via bijvoorbeeld open winkeldeuren, terrasverwarmers en onnodige verlichting in panden tegen te gaan?

We merken dat circulair bouwen soms haaks op energieneutraal bouwen en ook nog eens diervriendelijk en natuurinclusief bouwen komt te staan. Dat is eigenlijk gek en zou niet zo moeten zijn. De milieuprestatiemeter en de energieneutraalmeter lijken elkaar in de weg te zitten. Wij willen dat dit opgelost wordt en dat start bij het inzichtelijk maken van het probleem. Deelt de wethouder dit beeld en is hij bereid een oplossing te zoeken om deze twee belangrijke waarden, circulair en energieneutraal (of liefst natuurlijk energiepositief), het uiteindelijke doel van klimaatneutraliteit niet in de weg te laten zitten?

Een ander probleem bij het energieneutraal maken van woningen heeft te maken met de na-isolatie. Vleermuizen en gebouwbewonende vogels zoals mussen en gierzwaluwen worden slachtoffer van het volspuiten van spouwmuren. Is het college bereid om in gesprek te gaan met aannemers, woningeigenaren, woningbouwverenigingen en andere relevante partijen om koste wat kost te voorkomen dat deze dieren sterven door na-isolatie? Kan de wethouder ervoor zorgen dat er altijd mitigerende maatregelen worden genomen voor deze dieren? Zo nee, waarom niet? Wij zien een oplossing: er is een duurzaamheidslening voor particulieren en een energiefonds voor bedrijven, maar die worden momenteel, voor zover wij weten, niet gebruikt voor onderzoek naar aanwezige vogels en vleermuizen in spouwmuren en eventuele verhuizing van dieren. Is de wethouder bereid om de duurzaamheidslening hiervoor open te stellen?