Commis­sie­bij­drage Ruim­te­lijke Ordening Voor­jaarsnota 2021


24 juni 2021

Deze voorjaarsnota ademt, net als alle andere teksten waar het college mee komt, een ongezonde drang naar groei. In het ruimtelijk programma wordt nog steeds ingezet op het optimaal faciliteren en stimuleren van die groei, en als het niet snel genoeg groeit dan gooien we er nog maar weer een extra investering tegenaan.

Een voorbeeld daarvan is het voorkómen van leegstand. Want er is inmiddels zoveel winkelruimte bijgebouwd en ondertussen zijn mensen iets minder gaan consumeren.

1. Leegstandsbeheer
Het plan van het college en Centrummanagement Utrecht (CMU) is nu vooral gericht op aantrekken van ander soort ondernemers, bijvoorbeeld innovatief of creatieve makers. Wonen kan alleen een plek krijgen ‘boven winkels’. Afgelopen jaren is in de balans tussen wonen en consumeren juist steeds meer nadruk op consumptie gekomen. Kan de wethouder daarom toezeggen om niet alleen ‘wonen boven winkels’ als 1 van vele oplossingsrichtingen te zien, maar veel nadrukkelijker in te zetten op toevoegen woonruimte en dit in het onderzoek naar oplossen leegstand voorop te zetten?

2. Dieren in de knel bij nieuwbouw
En met al dat groeien en steeds meer gebouwen in en om de stad, komen dieren steeds meer in de knel. Het uitgangspunt van het college, dat elke boom wel gekapt kan worden omdat er nog steeds andere bomen over zijn waar vogels kunnen nestelen. En dat er wel gebouwd kan worden omdat egels en hazen dan wel weer vluchten naar de ruimte die nog voor hen over is. Dat uitgangspunt heeft zijn grens bereikt. Mijn vraag aan de wethouder is daarom, kan hij erkennen dat wilde dieren steeds meer in de knel komen in onze steeds voller wordende stad? En zo ja, bij het ruimtelijk beleid het rekening houden met en inpassen van ruimte voor in het wild levende dieren onderdeel te maken van ontwerpprocessen – bijvoorbeeld zoals dat ook met bestaand groen de bedoeling is? Als geheugensteuntje daaraan, en omdat de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling zich al heeft laten ontvallen de borden van de Partij voor de Dieren te waarderen, heb ik vandaag een cadeautje voor de wethouder. Meestal geeft mijn collega cadeautjes maar vandaag is de eer aan mij. Kan de wethouder toezeggen deze een mooi plekje op zijn werkkamer te geven?

3. Meerjarengroenprogramma
Ook het meerjarengroenprogramma valt onder het MPR, maar daar ga ik in het volgende blok van deze commissie op in.

4. Klimaatneutraal 2030
Tenslotte wil ik graag weten hoe de wethouders Grondzaken en Ruimtelijke Ordening in hun programma’s bijdragen aan klimaatneutraal zijn in 2030.