Commis­sie­bij­drage Raads­brief Utrecht Marketing


1 juli 2021

Dank u wel, voorzitter. Ook onze fractie is het volstrekt oneens met dit voornemen van het college om een nieuwe meerjarenopdracht te verstrekken aan Utrecht Marketing voor de periode ‘22-‘26.

1. De duur van de opdracht
Het rapport van Berenschot vorig jaar was al erg kritisch over de opdracht van de gemeente aan Utrecht Marketing. Wij vinden het zeer onverstandig om de opdracht nu voor vier jaar te gaan verlengen omdat:

2. De coronaperiode niet representatief is
Gesteld wordt dat afgelopen jaar een testcase zou zijn geweest. Het is onze fractie niet duidelijk hoe iets nu een testcase kan zijn, als het niet de echte gang van zaken vertegenwoordigt. Wat de Partij voor de Dieren betreft is corona dan ook juist een reden om de opdracht nu voor een korte periode te verlenen, bijvoorbeeld 1 jaar. Dan zitten we al meer richting post-corona, en dat geeft een representatiever beeld van de prestaties van Utrecht Marketing en dan kunnen we daarna de balans op maken, en besluiten hoe verder. Kan de wethouder toezeggen het contract voor een kortere periode, bijvoorbeeld één jaar, te verlenen?

3. Als we het over balans hebben:
In de beantwoording van SV 274/2019 Blijft Utrecht Marketing wel voor de cultuur? gaf het college aan zich zorgen te maken over de invulling van culturele activiteiten. Maar die zorgen zien wij vrijwel niet terug in de raadsbrief van 14 mei. Sterker nog, we zien vooral voorbeelden van het laten prevaleren van het economisch belang boven dat van cultuurparticipatie onder een brede groep inwoners.

4. Zo wordt bijvoorbeeld cultuur gepresenteerd als middel
In de raadsbrief lezen we: “Geen vitaal winkelgebied zonder horeca, zonder horeca en enthousiaste bewoners geen culturele instellingen en festiviteiten, zonder cultuur geen goed vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.” Cultuur wordt in dienst gesteld van de economie, waarbij het college cultuur wil inzetten als middel om meer horeca en festivals te organiseren. M.a.w., om Utrecht verder te festivaliseren, met alle problemen daaromtrent van dien: meer verstoring van het leefgebied van dieren, meer zwerfvuil, en meer geluidsoverlast. Cultuur moet er zijn voor de ontspanning en ontwikkeling van onze inwoners, en niet voor een vestigingsklimaat, want aan bewoners en bedrijven in geen gebrek in Utrecht.

De Partij voor de Dieren wil dat cultuur niet alleen maar wordt ingezet om reclame voor onze stad mee te maken, maar wij willen dat recht wordt gedaan aan de intrinsieke en immateriële waarde van cultuur. Wij willen een Utrecht Marketing dat zich in de eerste plaats inzet voor het behouden en het versterken van een laagdrempelig toegankelijk cultureel activiteitenaanbod voor alle Utrechters. Het moet draaien om de cultuurbeleving van onze inwoners, en niet zozeer die van toeristen van buiten Utrecht.

Hoe serieus zijn de zorgen van het college omtrent het ondersneeuwen van cultuurparticipatie onder de eigen inwoners? Graag een reflectie van de wethouder.

5. Wat betreft de naamswijziging, die op de lange baan wordt geschoven

Een naam bepaalt de identiteit van de organisatie, en de naam “Utrecht Marketing” dekt niet de lading van het takenpakket. Het moet meer zijn dan alleen een marketing-organisatie. Daarom past volgens de PvdD een naam die meer gericht is op het aanbod voor bewoners van de stad, en niet een naam die alleen gericht is op het vermarkten van de stad voor bezoekers van buiten.

Het gaat om 20.000, op de hele begroting is dat niet gigantisch. Kan de wethouder toezeggen het doorvoeren van de naamswijziging als voorwaarde te verbinden voor het aangaan van een nieuw contract vanaf 2022?