Schrif­te­lijke Vragen Blijft Utrecht Marketing wel voor de cultuur?


Indiendatum: 17 dec. 2019

Schriftelijke vragen 274/2019

Als fusieorganisatie van Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht is Utrecht Marketing de eigenaar en ontwikkelaar van Culturele Zondagen. Op donderdag 21 november 2019 kondigde deze organisatie een nieuwe koers aan voor de Culturele Zondagen, waarbij details over deze koers niet verstrekt werden. Wel werd alvast de traditionele Nieuwjaarsduik geannuleerd. In 2019 werd ook al een Culturele Zondag geschrapt, namelijk Utrecht Centraal. Wie aanwezig was op het Jaarcongres van Utrecht Marketing en wie een blik werpt op de site van Utrecht Marketing krijgt wel de indruk dat er volop ingezet wordt op versterking van het toeristische en economische profiel van de organisatie. Ondertussen werd de raad op 16 december 2019 geïnformeerd dat de toezegging van de wethouder om vóór Kerst 2019 met de evaluatie van Utrecht Marketing inclusief de culturele zondagen te komen, niet gehaald gaat worden.

De Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid maken zich zorgen over het wegkwijnende aandeel cultuur binnen de organisatie. En hoewel we begrijpen dat er nog een evaluatie over Utrecht Marketing naar de raad komt, stellen we graag alvast de volgende vragen:

1. Heeft het college al wel kennisgenomen van de plannen van Utrecht Marketing voor de Culturele Zondagen? Zo ja: sluiten deze aan bij wat het college zelf wil met de promotie van en de deelname aan cultuur voor en door onze inwoners?

2. Omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe koers voor 2020 wordt de altijd succesvolle Nieuwjaarsduik als eerste Culturele Zondag in het nieuwe jaar geschrapt. Waarom is niet
gekozen om deze Culturele Zondag gewoon nog in oude stijl te organiseren en daarna verder te gaan in nieuwe vorm?

3. In 2016 zeiden de toenmalige eindverantwoordelijken van Culturele Zondagen in het AD dat, na daling in de aantallen zondagen in de jaren daarvoor, het minimumaantal zondagen toch echt wel zes is: “Minder kan niet, want dan verdwijnt het evenement uit het hoofd van het publiek”. Wat is de mening van het college dat er dit jaar slechts vijf waren en dat dit voor 2020 ook dreigt?

4. Kan het college toezeggen dat de nieuwe koers van Culturele Zondagen aan de raad wordt voorgelegd en zo ja, voor wanneer staat dit gepland?

5. Kan het college begrijpen dat het beeld ontstaat dat de culturele kant van Utrecht Marketing steeds meer een ondergeschoven kindje wordt binnen Utrecht Marketing? Zo ja, maakt het college zich hier, net als de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid, zorgen over? En wat gaat ze hieraan doen?

6. Kan het college begrijpen dat het beeld ontstaat dat Utrecht Marketing zich veel liever bezighoudt het met aantrekken van nieuwe bezoekers, in plaats van zich ook te richten op eigen inwoners, bijvoorbeeld middels Culturele Zondagen? Zo ja, maakt het college zich hier, net als de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid, zorgen over?

7. Wat kan het college doen om te zorgen dat Utrecht Marketing zich in de eerste plaats richt op de inwoners van Utrecht?

8. In hoeverre blijkt uit de begroting van Utrecht Marketing dat er geld vanuit cultuur overgeheveld wordt naar toerisme en economie?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA

Indiendatum: 17 dec. 2019
Antwoorddatum: 16 jan. 2020

Schriftelijke vragen 274/2019

Als fusieorganisatie van Toerisme Utrecht en Cultuurpromotie Utrecht is Utrecht Marketing de eigenaar en ontwikkelaar van Culturele Zondagen. Op donderdag 21 november kondigde deze organisatie een nieuwe koers aan voor de Culturele Zondagen, waarbij details over deze koers niet vertrekt werden. Wel werd alvast de traditionele Nieuwjaarsduik geannuleerd. In 2019 werd ook al een Culturele Zondag geschrapt, namelijk Utrecht Centraal. Wie aanwezig was op het Jaarcongres van Utrecht Marketing en wie een blik werpt op de site van Utrecht Marketing krijgt wel de indruk dat er volop ingezet wordt op versterking van het toeristische en economische profiel van de organisatie. Ondertussen werd de raad op 16 december geïnformeerd dat de toezegging van de wethouder om vóór kerst 2019 met de evaluatie van Utrecht Marketing inclusief de culturele zondagen te komen, niet gehaald gaat worden.

De Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid maken zich zorgen over het wegkwijnende aandeel cultuur binnen de organisatie. En hoewel we begrijpen dat er nog een evaluatie over Utrecht Marketing naar de raad komt, stellen we graag alvast de volgende vragen:

1. Heeft het college al wel kennisgenomen van de plannen van Utrecht Marketing voor de Culturele Zondagen? Zo ja: sluiten deze aan bij wat het college zelf wil met de promotie van en de deelname aan cultuur voor en door onze inwoners?

Wij hebben op hoofdlijnen kennis genomen van de voorgenomen wijziging van de plannen omtrent de Culturele Zondagen en zijn hierover in gesprek met de organisatie. Wij maken ons zorgen over de invulling van de activiteiten. De insteek van Utrecht Marketing is om de culturele zondagen voor een diverser publiek, meer in samenwerking met de culturele sector, minder als losstaande activiteiten en aansluitend bij de agenda van de stad te organiseren. Dit sluit aan bij wat wij willen met de promotie van en de deelname aan cultuur voor en door onze inwoners.

2. Omdat er gewerkt wordt aan een nieuwe koers voor 2020 wordt de altijd succesvolle Nieuwjaarsduik als eerste Culturele Zondag in het nieuwe jaar geschrapt. Waarom is niet gekozen om deze Culturele Zondag gewoon nog in oude stijl te organiseren en daarna verder te gaan in nieuwe vorm? Antwoord 2

Het werken aan de koerswijziging kost tijd en menskracht, zowel bij Utrecht Marketing als bij de culturele instellingen. Op dit moment deze Culturele Zondag produceren en tegelijkertijd plannen maken om de koerswijziging in gang te zetten, is door de organisatie als niet haalbaar ingeschat. In de opdrachtrelatie die we als gemeente Utrecht met Utrecht Marketing hebben, staat niet de verplichting om specifieke activiteiten te organiseren. Deze inschatting is dus gemaakt door de organisatie, wij zijn over de invulling uiteraard in gesprek met de organisatie zoals al aangegeven.

3. In 2016 zeiden de toenmalige eindverantwoordelijken van Culturele Zondagen in het AD dat, na daling in de aantallen zondagen in de jaren daarvoor, dat het minimumaantal zondagen toch echt wel zes is: “Minder kan niet, want dan verdwijnt het evenement uit het hoofd van het publiek”. Wat is de mening van het college dat er dit jaar slechts vijf waren en dat dit voor 2020 ook dreigt?

Wij maken ons zoals aangegeven ook zorgen over de culturele zondagen en is hierover in gesprek met de organisatie. Het aantal is daarbij niet het belangrijkste uitgangspunt, wel de waarde die de activiteiten voor de stad hebben.

4. Kan het college toezeggen dat de nieuwe koers van Culturele Zondagen aan de raad wordt voorgelegd en zo ja, voor wanneer staat dit gepland?

We hebben Utrecht Marketing voor de periode van 2017-2020 de opdracht gegeven om –in dit kader- een bijdrage te leveren aan cultuurparticipatie in de stad. Dat is tot op heden ingevuld door het organiseren van culturele zondagen. Het staat de organisatie vrij om binnen die opdracht een plan te ontwikkelen om een verbeterde invulling te geven aan de doelstelling. Er wordt nu gewerkt aan een plan in samenspraak met de culturele sector voor de doorontwikkeling in de toekomst, dit jaar zal al worden gewerkt met een nieuwe insteek. Zo wordt de eerstvolgende Culturele Zondag gekoppeld aan de opening van de bibliotheek op de Neude en heeft lezen als centraal thema. Over de inhoud van de plannen voor dit jaar informeren we u verder gelijktijdig met de evaluatie in het eerste kwartaal. Het plan voor de langere termijn wordt beoordeeld in het licht van de evaluatie. We kunnen de raad hierover uiteraard ook informeren zodra hier meer over bekend is.

5. Kan het college begrijpen dat het beeld ontstaat dat de culturele kant van Utrecht Marketing steeds meer een ondergeschoven kindje wordt binnen Utrecht Marketing? Zo ja, maakt het college zich hier, net als de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid, zorgen over? En wat gaat ze hieraan doen? Antwoord 5

Ja, het college maakt zich hier ook zorgen over. Er wordt nu gewerkt aan de evaluatie wij bespreken daarbij ook hoe we hier mee om willen gaan. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan afstemming over het nieuwe concept van de culturele zondagen. We informeren u het eerste kwartaal van 2020 over de evaluatie en onze reactie daarop.

6. Kan het college begrijpen dat het beeld ontstaat dat Utrecht Marketing zich veel liever bezighoudt het met aantrekken van nieuwe bezoekers, in plaats van zich ook te richten op eigen inwoners, bijvoorbeeld middels Culturele Zondagen? Zo ja, maakt het college zich hier, net als de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid, zorgen over?

Utrecht Marketing is een organisatie die de doelgroepen bewoners, bezoekers, bedrijven en talent bedient, dit is de opdracht die ze hebben gekregen en die wordt uitgevoerd. We informeren u het eerste kwartaal van 2020 over de evaluatie en onze reactie daarop.

7. Wat kan het college doen om te zorgen dat Utrecht Marketing zich in de eerste plaats richt op de inwoners van Utrecht?

We informeren u het eerste kwartaal van 2020 over de evaluatie en onze reactie daarop.

8. In hoeverre blijkt uit de begroting van Utrecht Marketing dat er geld vanuit cultuur overgeheveld wordt naar toerisme en economie?

Dat blijkt niet uit de begroting.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA

Interessant voor jou

Mondelinge Vragen Kap van 90 bomen Heycopstraat Eelderdiephof

Lees verder

Mondelinge Vragen Waarschuwingsborden bij Nedereindseplas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer