Monde­linge Vragen Kap van 90 bomen Heycopstraat Eelder­diephof


Mondelinge vragen 3, 12 december 2019

Afgelopen week is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 90 bomen op de Heycopstraat. Dit heeft te maken met gewenste woningbouwontwikkeling op het terrein van de Roycofabriek. Er staan 100 bomen 'in de weg'. De ontwikkelaar wil er 10 verplanten en de rest zou gekapt moeten worden. De Partij voor de Dieren constateert dat het bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken nog niet door de raad is vastgesteld, en dat de omgevingsvergunning om te kunnen bouwen nog niet verleend is. Het bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage en zou dan in de eerste helft van volgend jaar aan de raad voorgelegd worden.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de motie kappen met kappen, die vaststelt dat er pas tot het kappen van bomen voor ruimtelijke plannen overgegaan kan worden op het moment dat álle overige procedures doorlopen zijn en alle andere benodigde vergunningen onherroepelijk zijn?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als er om wat voor reden dan ook vertraging in een bestemmingsplan optreedt, dat bomen daarvan niet de dupe moeten worden?

3. Klopt het dat het stedenbouwkundig plan waarop deze ontwikkeling gebaseerd is stamt uit 1997, en is het college het met de PvdD eens dat er nu voortschrijdende inzichten zijn over hoe we moeten omgaan met groen in deze stad?

4. Is het college het met de PvdD eens dat besluitvorming over bomen zorgvuldig moet gebeuren en dat raad een bestemmingsplan moet kunnen beoordelen in samenhang met de impact op de omgeving?

5. Is het college bereid om de aanvrager te vragen om deze vergunningaanvraag tijdelijk op te schorten, zodat erover besloten kan worden nádat het bestemmingsplan is vastgesteld?

6. Is het college bereid om te laten onderzoeken of andere verkaveling of andere bouwmethodieken het grote aantal van 100 bomen dat men wil kappen, kan verkleinen?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren