Commis­sie­bij­drage Essen­tak­sterfte


17 mei 2018

Essentaksterfte

De Leidraad voor Herplant bij Essentaksterfte is op zich een mooi plan. Een aantal suggesties die de PvdD in februari in deze commissie deed zijn meegenomen, zoals diversiteit, en het kiezen voor inheemse soorten die waardevol kunnen zijn voor klimaat en ecologie. Onze waardering dat de herplant zo serieus wordt opgepakt.

Waarom hebben we het dan toch geagendeerd? Op grote lijnen heeft de Partij voor de Dieren echt wel vertrouwen in dit plan van aanpak voor herplant. Maar we ontvangen signalen dat de uitvoering niet loopt zoals in het plan wordt omschreven. Bezorgde bewoners trekken aan de bel over onder andere de Belle Horizontedreef en de Da Costakade. En ook de PvdD had technische vragen over de uitwerking van het plan.

Toen wij die vragen gingen stellen, bleek het moeilijk om een update te krijgen van de stand van zaken in bepaalde straten. Zowel voor bewoners als voor onszelf is informatie moeilijk toegankelijk.

Daarom willen wij twee punten aan de orde stellen/veranderen in de huidige plannen: 1. Communicatie en 2. Kaders bij de participatietrajecten.

Communicatie

In de leidraad staat nu 1 week tussen de aankondiging en de kap – dat is erg weinig om bewoners nog in de gelegenheid te stellen mee te denken en tijd te gunnen om aan het idee te wennen dat volwassen bomen in hun straat gekapt gaan worden. Blijkbaar is dit gangbaar bij wijkberichten, maar in dit geval gaat het om ingrepen met grote impact op de directe leefomgeving van bewoners. Is het mogelijk dit in dit geval langer van te voren te communiceren? En als het wijkbericht 1 week vooraf moet, om dan in elk geval 1 maand van te voren ook nog een wijkbericht te doen? Of het bomenlint met daarop de voorgenomen kap en verwijzing naar de website met meer informatie, ook 1 maand van te voren om de bomen te doen?

De PvdD wil graag een toezegging dat de tijd tussen de communicatie en de daadwerkelijke kap vergroot gaat worden.

Kaders (randvoorwaarden) voor participatietraject

Met betrekking tot participatie; hierover hadden we afgelopen week al even een gesprek met ambtenaren. Maar het is ons niet duidelijk geworden tot op welke hoogte bewoners mogen meepraten. Een participatietraject heeft als voordeel dat mensen zich meer betrokken voelen bij het groen in hun buurt, en ook dat ze eerder op de hoogte zijn van aanstaande essen kap. De PvdD is groot voorstander van participatie. Maar: kan de wethouder toezeggen dat in het participatietraject de bewoners niet alleen geïnformeerd worden dat ze de mogelijkheid hebben te kiezen voor soorten die van waarde zijn voor klimaat en ecologie, maar dat ze in plaats daarvan geen andere keuze voorgelegd krijgen dan verschillende soorten die allemaal hoog scoren op deze waarden?

De PvdD wil graag dat juist de lange termijn-waarde van bomen wordt benadrukt in het participatieproces: niet bomen als opleuking van je straat, maar bomen voor je kleinkinderen, en de waardes voor CO2/klimaat, voor insecten en voor andere dieren.

Ook met betrekking tot participatie: nu wordt bewonersparticipatie alleen ingezet bij meer dan 5 bomen in een straat (of als het beeldbepalende bomen zijn). Maar bij het kappen in bosplantsoen of landgoederen of langs doorgaande wegen, kan het ook zijn dat bewoners zich betrokken voelen omdat ze er vaak komen. Hoe weten zij dan dat kap aanstaande is?

Kan de wethouder bijvoorbeeld zorgen dat het bomenlint langer dan een week van te voren om de boom gedaan wordt zodat mensen meer tijd hebben om zich te informeren en ook om zich eventueel te melden voor een participatietraject?

Daarnaast begrijpen we dat het uitgangspunt is dat voor elke gekapte es één andere boom terugkomt, uitgangspunt is van dezelfde orde grote. Maar al die uitgangspunten, dat geeft ook ruimte om af te wijken en dat gebeurt ook. Bijvoorbeeld op de da Costakade, waar kleinere bomen gekozen worden, omdat die minder schaduw veroorzaken. Natuurlijk hoeft een kleinere boom niet per definitie van minder ecologische of klimaatadaptieve waarde te zijn. Maar daarover is niets afgesproken en de Partij voor de Dieren wil graag zekerheid. Graag de toezegging dat de compensatie altijd minimaal dezelfde ecologische en klimaatadaptieve waarde vertegenwoordigt. Dat kan bijvoorbeeld ook door kleinere bomen aan te vullen met struikgewas.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Taxiverordening

Lees verder

Commissiebijdrage commissie Bestemmingsplan casino

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer