Commis­sie­bij­drage Evene­men­ten­ver­gun­ningen


8 februari 2024

We zitten hier naar aanleiding van het vergunningproces rond één specifiek festival, maar het is interessanter om te kijken naar het grote plaatje en daar wil ik vanavond vooral op in gaan.

Verknipt is namelijk niet het enige grootschalige festival waar - naast dat er veel bezoekers een plezierige beleving hebben -, ook veel dieren, natuur en omwonenden overlast ervaren.

De ene organisator is de andere niet, en ook het ene evenement is het andere niet. Maar er zitten helaas toch een aantal organisatoren tussen die vooral aan zichzelf denken en veel minder aan hun omgeving. De natuurbelasting, het innemen van publieke ruimte en veroorzaken van geluidsoverlast staat niet in verhouding tot wat de gemeente ervoor terugkrijgt in de prettige beleving van de festivalbezoekers.

Ik ga in op het vergunningproces, op geluidsnormen en dan nog heel kort over de beloofde locatieprofielen (maar wel in relatie tot proces, wees niet bang).

Proces

Om te kunnen sturen dat evenementen op de juiste manier plaatsvinden, is nodig dat zij eerder dan nu hun vergunning aanvragen. Dat is ook nodig om inwoners en organisaties in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken vóórdat een evenement heeft plaatsgevonden. En met een eerdere aanvraag kan de gemeente zonder tijdsdruk de vergunning beoordelen. Daarom moet het proces van vergunningverlenen naar voren, en niet op laatste moment.

Om de hele aanvraag en bezwaarprocedure te kunnen doorlopen is, lezen we in de antwoorden op de schriftelijke vragen, blijkbaar 35 weken nodig. Voor een organisator is dat erg lang want op die termijn is nog niet volledig bekend hoe het evenement georganiseerd gaat worden. Want raar is, want veel grote festivals vinden elk jaar min of meer op dezelfde manier plaats.

Er zijn talloze voorbeelden van grote evenementen waarbij pas enkele dagen vooraf de vergunning wordt verleend en gepubliceerd. Belanghebbenden die gebruik willen maken van hun recht bezwaar of beroep aan te tekenen staan voor een voldongen feit. Wat víndt de wethouder nou van deze gang van zaken?

De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat het proces van vergunningverlening tijdig en transparant is. Momenteel wordt 12 weken gehanteerd en dat leidt er in de praktijk toe dat er nauwelijks tijd is voor bezwaar door omwonenden of natuurorganisaties. Of dat een rechter de belangen van de organisator die al veel geld en tijd in het evenement heeft zitten zwaarder weegt.

Kan de wethouder daarom toezeggen om in elk geval voor de grote evenementen het moment dat een vergunning aangevraagd moet worden te vervroegen?

En specifieker: welke mogelijkheden heeft de wethouder om de termijn in elk geval gedeeltelijk te vervroegen, of in elk geval voor evenementen vanaf een bepaalde omvang de aanvraagtermijn te vervroegen?

Graag verwijs ik naar motie 400 van november vorig jaar, over de rode kaart om een vergunningaanvraag te weigeren voor evenementen die zich eerder niet aan voorschriften gehouden hebben. Is de wethouder het ermee eens dat ook om een rode kaart te kunnen uitdelen ook de vergunningaanvraag naar voren moet?

Geluidsnormen en geluidshinder

In de beleidsregel geluidsnormen staat dat geluidshinder gemeten wordt op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevel. Op die gevel mag dan de maximale geluidsnorm niet overschreden worden. In parken waar geen woningen in de buurt zijn wordt in plaats daarvan gemeten op 100 meter vanaf de geluidsbron.

Bij Verknipt ontstond hierdoor onduidelijkheid. Kan de wethouder toezeggen om bij grote evenementen beide meetwijzes te hanteren en in te grijpen zodra op één van deze meetpunten de norm overschreden wordt?

Daarnaast is er onlangs bij de geluidsnota een amendement (2024/02) aangenomen dat stelt dat in natuurgebieden niet afgeweken mag worden van de geluidsnorm als dit tot een versoepeling leidt. Wat betekent dit voor hoe de wethouder met toekomstige vergunningaanvragen voor evenementen omgaat?

Locatieprofielen

De wethouder gaat ongetwijfeld in haar reactie weer verwijzen naar de locatieprofielen waar we al jaren op wachten.

Maar: is de wethouder het met ons eens dat het proces van tijdig verlenen van vergunningen los staat van de locatieprofielen, omdat er nu nog maar 10 van die profielen komen, en tijdig en transparant vergunnen voor elke locatie moet gelden?

Over de locatieprofielen hebben wij honderden vragen, maar laten we afsluiten met: wanneer gaan we eindelijk de eerste locatieprofielen ontvangen en kan ze alvast een tipje van de sluier lichten en ons enthousiast maken erover?


Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Utrecht Circulair 2025

Lees verder

Commissiebijdrage Debat stand van zaken UW

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer