Commis­sie­bij­drage Hinder­steinlaan, Máxi­mapark


30 januari 2020

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van fastfoodrestaurants, zeker niet als je er expliciet met de auto naartoe moet, maar sowieso niet.

In dit bestemmingsplan blijft nog steeds forse horeca op deze plek mogelijk (zij het zonder drive-thru).

Als we op Hooggelegen straks al gaan voorzien in een horeca-behoefte die blijkbaar eerst hier lag, en stel dat het allemaal lukt met die overeenkomst, kan de wethouder dan toezeggen dat er op deze plek geen grootschalige horeca komt?

Ik verwijs naar een toezegging van de wethouder Volksgezondheid in een brief van december 2018. Hij gaf toen aan dat er geen juridisch kader is om te sturen op gezonder of duurzamer aanbod, maar dat de gemeente Utrecht daarom zou experimenteren en onderzoeken naar mogelijkheden in ruimtelijke plannen en beleid. En dat er ook uitnodigende maatregelen en samenwerking met horeca gezocht wordt.

Kan de wethouder toezeggen om in dit licht voor beide kavels waar we het nu over hebben, te kijken welke mogelijkheden er zijn, binnen juridische kaders en afspraken die al met deze ondernemer zijn gemaakt, om gezond en duurzaam voedsel te bevorderen?

Dan het terrein zelf.

  • Uit de toelichting op het bestemmingsplan blijkt dat een aantal via de Utrechtse soortenlijst beschermde plantensoorten voorkomen. Die planten zijn op hun beurt weer relevant voor bijensoorten.
  • Ik vind de conclusies ten aanzien van de soortenlijst wat kort door de bocht. Er staat “dat een ecoloog de groeiplaatsen moet markeren waar belangrijke planten staan”. En dat er geen onderzoek naar de soorten nodig is omdat ze blijven “omdat bij het behouden van nectarplanten in het plangebied vast staat dat het plangebied geschikt blijft voor bijensoorten”.
  • Ga je die groeiplaatsen alleen maar markeren, of daadwerkelijk ook zorgen dat er niets mee gebeurt?
  • Op basis hiervan ben ik niet overtuigd dat dit zomaar goed gaat. Kan wethouder toezeggen dat op het moment dat er een bouwplan ligt, hier nadrukkelijk aandacht en handhaving voor komt?
  • Op dit moment is het een grasland. Dat draagt bij aan klimaatadaptatie. Bij bebouwing moet er rekening mee gehouden worden dat het opvangen van regenwater en tegengaan van hittestress minder wordt. Hoe gaat de wethouder dat waarborgen?

En tenslotte: wat gaan we doen om op zowel de oude als de nieuwe locatie het aantal parkeerplaatsen te beperken. En wat gaan we doen om zwerfvuil in de omgeving van fastfoodrestaurants te beperken? Dit is een reëel probleem, juist rondom drive-thru’s en fastfood. Kan de wethouder met de ondernemer in gesprek hierover?