Commis­sie­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Utrechtse Woon­co­ö­pe­raties - De Koning (Groen­Links) en Wijmenga (Chris­tenUnie)


4 november 2021

Dank aan de initiatiefnemers.

Jullie hebben een mooi actieplan geschreven voor een onderwerp dat belangrijk is en waar nieuwe initiatieven in de huidige markt en regelgeving tegen zoveel drempels aanlopen dat zonder gemeentelijke actie er geen lokale wooncoöperaties gaan komen.

De Partij voor de Dieren vindt dit belangrijk omdat dit soort initiatieven niet alleen bijdragen aan betaalbaar wonen, maar ook betrokkenheid van de bewoners en sociale cohesie. Dat is onze interpretatie van beslispunt 2.

Locaties

Ruimte, of juist gebrek daaraan, is misschien nog wel meer beperkend dan financieringsproblemen.

Doelstelling in het initiatiefvoorstel is minimaal 2 locaties per jaar beschikbaar stellen. Het college adviseerde daarop negatief omdat het aantal niet reëel zou zijn in een markt waar de gemeente relatief weinig invloed heeft.

De Partij voor de Dieren vindt deze reactie eigenlijk best zorgelijk, immers als 2 locaties niet reëel is, wat is dan wél een reëel aantal? Wij vonden dat aantal van 2 best bescheiden, en het lijkt ons goed wel een meetbare ambitie op te nemen zodat de gemeente iets heeft om naartoe te werken.

Vraag aan de indieners: hoe reëel achten zij het op termijn beschikbaar kunnen stellen van 2 locaties per jaar?

De ruimte is en blijft natuurlijk een beperkende factor. We vroegen ons daarom wel af, ten koste van wat zou deze ruimte beschikbaar komen? Vraag: gaat dit ten koste van ruimte voor sociale woningbouw? Is bij het opstellen van het initiatiefvoorstel hierover gesproken?

Jullie keken als voorbeeld naar het actieplan van de gemeente Amsterdam. In Amsterdam is de ambitie uitgesproken dat in 2040, 10% van de Amsterdamse woningen is ondergebracht in een wooncoöperatie. Hebben jullie ook over een dergelijke ambitie voor Utrecht nagedacht? En waarom heeft die ambitie het plan niet gehaald?

Gemeente Utrecht

Het faciliteren van een aanspreekpunt en steunpunt binnen de gemeente lijkt ons een prima voorstel (beslispunt 3).

Financiering

Financiële ondersteuning vanuit de gemeente heeft ook onze steun, zoals een lening in de ontwikkelfase. En überhaupt gemeentelijke garantstelling voor leningen.

In haar reactie op het initiatiefvoorstel stelt het college dat eerst meer onderzoek nodig is. Mijn vraag aan het college daarover is nog wel hoe lang moet zo’n onderzoek dan duren? En wat betekent dat voor de termijn waarop er met pilots gestart zou kunnen worden? (beslispunt 5 en 6)