Commis­sie­bij­drage Locatie nieuwbouw Ronald McDo­naldhuis


29 april 2021

Inleiding
Ik sluit me aan bij dat waar iedereen het over eens is: het Ronald McDonaldhuis heeft een belangrijke functie en ook wij willen dat deze voorziening een plek houdt.

Maar: de Partij voor de Dieren vindt de tegenstelling tussen bouwen in het groen aan de ene kant, en het niet willen faciliteren van het Ronald McDonaldhuis aan de andere kant, een onterechte tegenstelling.

De rode contour is er niet voor niets. De stad dijt steeds verder uit, ten koste van het groen rondom. De kwetsbare landgoederen komen op die manier steeds meer onder druk. Bij het bestemmingsplan voor het Prinses Maxima Centrum in 2015 is afgesproken dat het bouwen in het groen een uitzondering zou zijn.

De Partij voor de Dieren begrijpt daarom niet waarom het respecteren van de rode contour en het respecteren van de bestemde graslanden die compensatie waren voor het bouwen van het PMC, niet als keiharde randvoorwaarde in het locatieonderzoek zijn opgenomen. Deelt de wethouder die mening?

Wat de PvdD betreft zoekt de gemeente mee naar een geschikte locatie om het Ronald McDonaldhuis uit te breiden. En dat kan ook op de huidige locatie zijn. En daarbij worden de belangen van natuur, afspraken over natuurcompensatie die bij de bouw van het PMC zijn gemaakt, en respecteren van de groene buffer tussen de landgoederen en de bebouwing, als even harde criteria meegewogen als de wensen van het RMD.

In de raadsbrief kondigt de wethouder aan een apart uitwerkingstraject te starten voor locatie D en E. Vraag aan indieners motie en ook aan de wethouder: dit was toch niet de opdracht? Wat is de status van dit uitwerkingstraject, en moeten andere locaties die op het tweede gezicht ook kansrijk kunnen zijn, zoals locatie A, M, G en H niet ook van dat uitwerkingstraject deel uitmaken?

Voorzitter, ik heb over verschillende potentiële locaties nog wat vragen en die loop ik langs. Ik begin even met de twee locaties die bovenaan het wensenlijstje van het RMDhuis zelf staan:

Locatie D:
Heeft in het bestemmingsplan de locatie ‘groen-grasland’, en mag dus niet bebouwd worden. Sterker nog: bij het vaststellen van het bestemmingsplan is vastgelegd dat de bebouwing van het Prinses Maxima Centrum alleen in gebruik genomen én gehouden mag worden als aan de voorwaarde is voldaan op deze gronden een bloemrijk en faunarijk grasland te realiseren. En dat het gebruik van het PMC alleen voortgezet kan worden als de groencompensatie hier gerealiseerd is.

Het verbaasde mij daarom dat in de RIB de vertegenwoordiger van SWECO aangaf hier niet van op de hoogte te zijn. Deelt de wethouder deze verbazing? En in dat licht: hoe beoordeelt de wethouder de kwaliteit van het SWECO onderzoek?

Locatie E en de zogenaamde compensatie:
Het groen dat zogenaamd ter compensatie wordt teruggegeven, of wat dan buiten de rode contour zou komen te liggen, dat is nu ook al groen: het betreft een weiland bij de faculteit diergeneeskunde, en het betreft het grasland bij het PMC (wat in het bestemmingsplan ook grasland is, want compensatie voor bebouwing PMC). Wat is in de ogen van de wethouder deze uitruil dan waard?

Huidige locatie:
Over de huidige locatie werd tijdens de RIB gezegd dat dit zo’n perfecte locatie is dat ze er eigenlijk niet weg willen. Ik ben benieuwd hoe de wethouder denkt over mogelijkheden om uitbreiding op de huidige locatie, gecombineerd met parkeerplekken, aantrekkelijk te maken?

Tijdens de RIB werd gezegd dat dit niet kan vanwege sociale veiligheid ‘s avonds, dat je dan niet met de lift wilt. Maar er zijn voorbeelden te vinden waarbij bijvoorbeeld woningen gecombineerd zijn met een parkeergebouw of met een hotel, en dat bewoners dan een eigen ingang hebben, eigen lift of een pasje waarmee de woon-etages bereikbaar zijn. Kan de wethouder deze optie onder de aandacht brengen van USP/RMD?

Sociale veiligheid kan je faciliteren. Voor buitenspelen zou je aan een daktuin kunnen denken.

Locatie H:
Daar is nu kantoor van UMC, maar dat zou je kunnen heroverwegen. (maar: naast ingang 1e hulp en ingang calamiteitenhospitaal.)

Locatie G en M:
Vallen, ook volgens het SWECO-rapport, wel degelijk binnen de 500 meter grens. Hoe duidt de wethouder dat? (G: naast energiecentrale: geluidsoverlast).

Kortom:
Afsluitend heeft de Partij voor de Dieren de volgende conclusies:

Bestaande onderzoeken hebben verschillende criteria niet juist meegewogen: de compensatie van PMC moet in stand blijven. Bouwen buiten rode contour is onbespreekbaar.

-Het is ook in het belang van het RMD en haar partners om helderheid te hebben. De gemeenteraad besluit pas volgend jaar over de omgevingsvisie. En toestemming van Unesco i.v.m. de werelderfgoedstatus kan ook lang op zich laten wachten. Is het dan niet verstandiger om nu alvast een heldere uitspraak te doen dat bouwen op locatie D en E niet mogelijk is?

Wat kan gemeente doen? En dan met name om de rust en de sociale veiligheid op en rondom verschillende potentiele locaties te verbeteren? Op die manier kunnen locaties geschikter gemaakt worden.

Kan de wethouder toezeggen om een second-opinie of eigen onderzoek te laten doen? En daarin wél alle criteria te wegen en de rode contour te respecteren?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Warmteplan Beursgebied

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Ontwikkelplan en investeringsbeslissing Berlijnplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer