Commis­sie­bij­drage Mens en Samen­leving Kader­brief 2020


2 juli 2020

De kaderbrief komt dit jaar in plaats van de Voorjaarsnota in verband met de coronacrisis

De Kaderbrief lijkt te getuigen van een sociale koers, waar mensen met een kwetsbare positie in de samenleving een helpende hand wordt toegereikt, en dat is een belangrijk uitgangspunt van de Partij voor de Dieren. Wel missen wij een stuk over het juist nu (extra) ondersteunen van de Voedselbank en de Dierenvoedselbank. Kan het college toezeggen dat zij juist nu extra zorg draagt voor deze belangrijke organisaties, en dat in ieder geval zolang deze crisis duurt, maar ook daarna, Alles onder 1 Dak mag blijven zitten waar ze zit?

Onderwijs
Het aanbieden van extra educatieve activiteiten in de schoolvakanties vinden wij een mooie maatregel om opgelopen achterstanden in het onderwijs weg te werken. Onze vraag aan het college is wel: is al inzichtelijk wíe die activiteiten gaat verzorgen? Er wordt nu al veel werkdruk ervaren in het onderwijs: is er wel voldoende capaciteit en ook bijbehorend budget/beloning beschikbaar zonder dat dit ten koste gaat van het regulier onderwijs?

Cultuur

Het college geeft culturele instellingen de vrijheid om zelf met scenario’s te komen om in deze crisistijd tot een cultureel aanbod voor onze inwoners te komen. Vraag aan het college: is er al zicht op wat het college doet om zoveel mogelijk aanbod mogelijk te blijven maken, zodat onze inwoners culturele activiteiten kunnen ondernemen? Het kan immers zo zijn dat het organisatorisch, fysiek of financieel een te grote uitdaging wordt voor culturele instellingen om hun activiteit te blijven aanbieden. Hoe gaat het college dan bijspringen?

Veiligheid en VTH
Dan wil ik nu ingaan op veiligheid en dan specifiek op VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving). De mensen trekken er door de coronacrisis nog meer lokaal op uit: hierdoor komt er meer druk op de natuur en neemt de hoeveelheid zwerfafval toe. Bij bouwprojecten zien we geregeld rondslingerend bouwafval en werkzaamheden die boomwortels en ander groen beschadigen, en denk ook aan de veiligheid op de bouwplaats, en misstanden bij evenementen. Er is al te weinig capaciteit en de opbrengsten van leges zijn al te laag om Toezicht en Handhaving te financieren. Kan de wethouder toelichten hoe dit moet als er dan ook nog wordt geïntensiveerd in bijvoorbeeld het aantal bouwprojecten?

Onze fractie wil dat in de Programmabegroting wordt meegenomen dat er meer geld naar Toezicht en Handhaving gaat, kan de wethouder dit toezeggen? Als de capaciteit niet toereikend is, moet de capaciteit omhoog, en onder het PvdD-motto “de vervuiler betaalt”, moet dat wat ons betreft via de leges verrekend worden. Kan het college - ruim voor de Programmabegroting zodat er nog wat te kiezen valt – toelichten hoe de legesinkomsten en de uitgaven aan Toezicht en Handhaving zich tot elkaar verhouden wat betreft 1) de werkzaamheden rondom bomen en 2) evenementen?

Tot slot, voorzitter. In de kaderbrief schrijft het college dat een aantal van de coronamaatregelen hebben bijgedragen aan een schonere, gezondere stad, bijvoorbeeld omdat er minder gemotoriseerd verkeer is. Wat kan de wethouder Volksgezondheid doen om ervoor te zorgen dat deze situatie zo blijft?