Commis­sie­bij­drage Natuur­gebied Oud Zuilen


12 mei 2022

Natuurgebied Oud Zuilen. Het is nu al een prachtige plek, het is al een natuurgebied en het is al het leefgebied van vele dieren. Grote populaties kieviten en ooievaars overzomeren en overwinteren hier, maar ook andere vogels, vleermuizen, hazen, konijnen, eekhoorns en noem het maar op hebben in het gebied een rustige en veilige plek voor zichzelf.

Er is een hoop om te doen geweest afgelopen maanden. In 1 zinnetje in de (217 pagina tellende) Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) zat de ontwikkeling van het Natuurgebied verstopt. Overigens was de Partij voor de Dieren helemaal niet vóór die RSU. Omwonenden en wijzelf eigenlijk ook wel, werden toch enigszins overvallen met de raadsbrief waarin het natuurgebied ineens een recreatief landschapspark moet worden en waar een kaartje is bijgevoegd met best wel rigide ingetekend hoe de boel er omgegooid en ingericht gaat worden.

Het college wil nu een kader uitwerken en dan mogen wij daar als raad aan het eind van dit jaar over beslissen. Het leek de Partij voor de Dieren, en nog een heleboel andere agenderende fracties, echter een beter idee om nu alvast mee te geven aan het college wat wij in dat kader en dat voorstel willen terugzien, zodat het gelijk in die richting uitgewerkt kan worden in plaats van dat er eind dit jaar een plan ligt waar dan weer vele amendementen op volgen.

1. Om te beginnen: waarom moet het ineens een “landschapspark” worden? Kan de wethouder toezeggen om in de titel, alle raadsvoorstellen, brieven, communicatie met inwoners etc. te blijven spreken over “Natuurgebied Oud Zuilen”, zodat gelijk maar duidelijk is en blijft dat natuur hier de boventoon blijft voeren?

2. Als Partij voor de Dieren delen we natuurlijk de wens om de biodiversiteit in Utrecht een impuls te geven. En waar Natuurgebied Oud Zuilen nu al groen is, kan het nog wel diverser. Zeker na de rondleiding met onze stadsecoloog in het gebied zijn we daar meer de mogelijkheden van gaan zien. Maar hierover hebben we nog wel een aantal randvoorwaarden mee te geven:

A. Kan de wethouder toezeggen dat het grasland waar de kieviten nestelen afgesloten blijft voor publiek, dus hier geen wandelpaden komen en geen andere vegetatie wordt toegevoegd?

B. Het pachtcontract met de boer was al voor steeds kortere periodes afgesloten, vooruitlopend op deze plannen. Wat de Partij voor de Dieren betreft komt er een einde aan de vee-industrie, vanwege de verderfelijke impact op dierenwelzijn, klimaat en natuur en is het daarom niet passend om met de schaarse grond in Utrecht deze dierhouderij te faciliteren. Kan de wethouder daarom toezeggen om met de pachter in gesprek te gaan over nog verder afbouwen van dit contract?

3. We maken ons ook nog wat zorgen over hoe de combinatie tussen biodiversiteit en cultuurhistorie uitgewerkt gaat worden.

A. Kan de wethouder toezeggen dat die ingetekende zichtlijnen richting het slot, die wel met een liniaal ingetekend lijken te zijn, niet ten koste zullen gaan van bomen, struiken of andere vegetatie? Ook als dat betekent dat die lijnen er dan niet, later of op een andere plek moeten komen.

B. We begrijpen nog niet helemaal het terugbrengen van akkerland. Leuk dat dit er vroeger was, maar gaat dit de grootste bijdrage leveren aan biodiversiteit? Bijvoorbeeld door deze akkers in te richten als foerageergebied voor akkervogels?

  Kan de wethouder toezeggen om dit als randvoorwaarde mee te nemen, en indien blijkt dat meer bos, bredere bosranden, meer kruiden of wat dan ook een grotere impuls aan de natuur geven, dan dat te verkiezen boven akkerbouw?

  4. Alvast even over dat toekomstige gebruik. Fijn dat er gezegd wordt dat er geen horeca komt en ook geen evenementen. Helaas is het niet altijd te sturen wat mensen willen, wat als er nu een club is die toch besluit hier een evenement te willen, desnoods onder het mom van “een demonstratie” of dus gewoon voor het evenement een afwijking van het bestemmingsplan aanvraagt. Kan de wethouder toezeggen keihard te maken dat hiervoor nooit toestemming gegeven gaat worden en er voor deze locatie geen evenementenvergunningen of vergelijkbare activiteiten worden toegestaan?

  5. Twee gevolgen van toenemende drukte waar we ons zorgen over maken: stook en afval. Want als er picknicktafels komen, dan gaan mensen er natuurlijk picknicken. Hoe gaat de wethouder waarborgen dat die mensen niet gaan barbecueën, geen vuurtjes gaan stoken, en al hun afval zelf weer mee naar huis nemen? Kan de wethouder toezeggen om alleen losse bankjes te plaatsen en bijvoorbeeld niet de picknicktafels die op het kaartje staan getekend?

  6. Over de wandelpaden is een hoop te doen geweest. Die moeten natuurlijk niet dwars door het gebied. Kan de wethouder toelichten wat er volgens haar mis is met het huidige aantal en locatie van de wandelpaden en wat de meerwaarde is om hier nog extra aan toe te voegen?

   Hetzelfde geldt eigenlijk voor de extra brug die nu is ingetekend ter hoogte van Daalseweghof. Dat is onnodig en onwenselijk omdat het de natuur op de oevers van de Vecht vernielt en doorkruist en onnodig extra drukte aantrekt. (Via Park Vechtoever/Oud Zuilen is het gebied al prettig bereikbaar, en ook de de Muinck-Keizerbrug is een mogelijkheid). Kan de wethouder toezeggen die extra oversteek uit de plannen te schrappen?

   7. Ik begon mijn bijdrage al met de vele dieren die in het gebied leven. Dat wordt deels gefaciliteerd omdat er nu best wel plekken zijn waar helemaal geen mensen komen. Er lopen enkele wandelpaden rond het gebied, één pad door de bosstroken en een wandelpad tussen de weilanden door. Maar daarnaast zijn er dus best wel veel min of meer mensvrije zones. Als Partij voor de Dieren vrezen we dat de ruimte voor dieren afneemt als er meer recreatie naar het gebied getrokken wordt. Kan de wethouder daarom toezeggen om in de toekomstige plannen ook een aantal zones als “mensvrij” te markeren, en ook als zodanig in te richten, bijvoorbeeld door met watergangen, dichte bosschages of misschien wel prikkelstruiken of iets dergelijks, te zorgen dat die zones voor mensen niet zomaar toegankelijk zijn?