Commis­sie­bij­drage Ziens­wijze meer­ja­ren­be­groting 2023-2026 BghU


12 mei 2022

Voorzitter, mijn fractie heeft een enkele opmerking bij dit raadsvoorstel. Als antwoord op mondelinge vragen die wij een aantal jaar geleden (in 2018) hebben gesteld over de huisbankier van de gemeente Utrecht heeft het college aangegeven dat de gemeente Utrecht van al haar partners verwacht dat zij zich sociaal en milieubewust opstellen. De Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) bankiert bij de ING. Daar heb ik een drietal vragen aan de wethouder over.

1. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat bankieren bij de ING niet de meest duurzame, sociale en milieubewuste keuze is?

2. Deelt zij de mening dat het bankieren bij een zo duurzaam, sociaal en milieubewust mogelijke bank, ook door partners waarmee wordt samengewerkt, past bij de ambities van de gemeente Utrecht?

3. Zo ja, kan zij toezeggen aan de zienswijzebrief een dringende oproep toe te voegen aan de BghU om naar een duurzamere bank over te stappen? Zo nee, waarom niet?

  Interessant voor jou

  Commissiebijdrage Natuurgebied Oud Zuilen

  Lees verder

  Commissiebijdrage Raadsvoorstel Modules Parkeervisie

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer