Commis­sie­bij­drage Neder­eindse plas


30 januari 2020

In het saneringsplan dat de gemeente in 2004 heeft vastgesteld, is het doel van de sanering vastgesteld. Dat was onder meer: het isoleren van de verontreiniging die uit de stort naar buiten kan treden en het isoleren van uitstekende delen. Het oorspronkelijke saneringsplan liet geen ruimte voor helemaal niets doen. En nu vrij plotseling wordt ons per brief meegedeeld dat dit college er toch voor kiest om de boel maar de boel te laten en in plaats van de boel op te ruimen, over te gaan tot een afwachtende houding. Waarbij:

-Het verspreidingsrisico blijft
-Het risico dat oevers instorten blijft
-We voldoen niet aan het oorspronkelijke saneringsplan.

Inleiding (Plas = gevaarlijk voor ecosysteem)

De Partij voor de Dieren vindt het staken van de sanering van de Nedereindseplas een onbegrijpelijk besluit van het college. Er ligt onbekend afval op de bodem. Onder een laag bouw-afval, ligt chemisch, medisch, en onbekend afval. Niemand weet wat het precies is en hoeveel. De onderzoeksrapporten benoemen dat het gaat om “onbekend afval op onbekende schaal”, bijvoorbeeld bedrijfsafval, ziekenhuisafval, bitumen, en vaten met onbekende inhoud. Met onbekende frequentie worden plaatselijk verhoogde gehaltes schadelijke stoffen in het water gemeten. De stortplaatsen staan in rechtstreeks contact met het oppervlaktewater en met het grondwater en de om- en onderliggende grond. Onderzoekers geven aan dat zij hun vrouw en kind er niet in de buurt zouden willen hebben, dit werd letterlijk zo gezegd op de RIB. Maar ondertussen stelt ons college voor dit afval open en bloot in contact met het milieu te laten liggen. Het water- en bodemleven loopt hierbij risico’s, en vissen en vogels houden zich niet aan waarschuwingsbordjes dus ook via deze dieren kunnen schadelijke stoffen in het milieu verspreid worden.

De Partij voor de Dieren maakt zich hierover zorgen:
1. Het gegeven dat in direct contact met de natuurlijke omgeving onbekende soorten en hoeveelheden chemische troep liggen,
2. én dat ons college besluit om hier niets meer tegen te doen,

Ik ben zeer benieuwd hoe andere fracties in deze commissie tegen deze situatie aankijken. Maar ik wil ook graag van deze wethouder horen hoe hij verantwoordt dat de saneringswerkzaamheden gestaakt worden. En als relatieve buitenstaander: wat dacht deze wethouder eigenlijk toen hij voor het eerst geconfronteerd werd met dit dossier?

Een nieuwe wethouder geeft misschien een schone blik, ik hoop oprecht dat hij onze zorgen over het milieu deelt, en wellicht het college tot een andere afweging kan bewegen.

Wegingscriteria scenario’s saneringsonderzoek

Er is in opdracht van de gemeente een onderzoek uitgevoerd om verschillende saneringsmogelijkheden te vergelijken. Verschillende daadwerkelijke saneringsmethoden zijn op een rijtje gezet. En achteraf is daar het scenario “niets doen” aan toegevoegd en kiest het college voor dat scenario. De 6 scenario’s die in het onderzoek beschreven worden zijn ten opzichte van elkaar gewogen op verschillende criteria (doorlooptijd, voldoen aan afspraken, risico's voor de omgeving, overlast en recreatiepotentie): Daarover ook de vraag: hoe kijkt deze wethouder aan tegen de methodiek van het uitgevoerde saneringsonderzoek, waarbij alle criteria zoals overlast voor de omgeving, maar ook milieurisico’s, exact even zwaar gewogen zijn? Het kan toch niet zo zijn dat, vanwege de overlast door werkzaamheden, het risico voor de leefomgeving maar geaccepteerd wordt? Een vraag over de planning: het saneringsonderzoek van Royal Haskoning, waarin ze onder andere adviseren om de vervuilde grond af te schermen en deels te dempen met grond uit Duitsland, een voordelige optie omdat de Duitse spoorwegen grond aanboden, dateert uit 2017. Voor die optie was snelheid geboden omdat de grond alleen op korte termijn beschikbaar was. Nu is dat waarschijnlijk te laat. Deelt de wethouder de indruk dat we hier een kans gemist hebben? Kan de wethouder toelichten waarom het college twee jaar nodig heeft gehad om de onderzoeken samen te vatten, te duiden en met de raad te delen?

Andere conclusie ?:

Als we de verschillende criteria anders zouden wegen, waarbij het voor de PvdD voor zichzelf spreekt dat we de risico’s op milieuvervuiling zwaar moeten wegen, dan kom je tot de conclusie dat het onverantwoord is de sanering te staken. Deelt de wethouder die conclusie, en welke mogelijkheden ziet hij om de sanering voort te zetten? Bijvoorbeeld met financiële ondersteuning van Rijk of provincie? En daarover: hoe kan het dat er ten opzichte van het saneringsplan dat in 2004 is vastgesteld en waarin de hele plas gesaneerd zou worden, nu ineens geen mogelijkheid meer lijkt om dit plan gewoon uit te voeren? Als de landelijke wetgeving niet versoepeld was, hoe hadden we dat dan opgelost?

Geld

En waar is het geld gebleven? Uit de stukken blijkt dat er ook voor de Oostplas enkele miljoenen beschikbaar waren voor de sanering. Een deel ging naar een overschrijding van de kosten Westplas, maar er zou nog ruim 6 miljoen op de plank moeten liggen. En nu moeten we lezen dat “nog uitgezocht waar dit geld is gebleven in de gemeentelijke begroting”. Wat is daarmee gebeurd en kan dat alsnog ingezet worden?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage De Trip B.V.

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp kadernota Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer