Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Ziens­wijze ontwerp kadernota Regionale uitvoe­rings­dienst Utrecht 2021


30 januari 2020

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren ziet in de nieuwe Ontwerp Kadernota van de RUD niets staan over vuurwerk, terwijl dit nu juist een heel actuele discussie is waar de RUD wat ons betreft ook op in zou moeten spelen. Wij verzoeken het college om in de zienswijze aan te geven dat zij een einde wil aan vuurwerkshows tijdens het broedseizoen, bijvoorbeeld in parken en natuurgebieden, maar eigenlijk gewoon in de hele stad, en verwacht dat de RUD hier actief een rol in speelt, ook richting de provincie. Is de wethouder hiertoe bereid?

Dan een ander punt. Zoals in de brief Zienswijzemogelijkheid ontwerp Kadernota 2021 ook wordt genoemd, heeft de RUD aangegeven de expertise op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame leefomgeving verder te willen ontwikkelen om aan de vraag te kunnen voldoen. In de brief lezen we dat de gemeente Utrecht de expertise voor deze onderwerpen al in eigen huis organiseert. De Partij voor de Dieren zou daarom graag een toezegging van de wethouder willen dat de uitwisseling van deze expertise met de RUD gefaciliteerd zal worden. Dank u wel.