Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling bestem­mingsplan Smak­ke­laarsveld, 1e herziening


30 januari 2020

Dankuwel voorzitter, we hebben een drietal punten. Allereerst het volgende, de Partij voor de Dieren vindt het opmerkelijk dat er in het bestemmingsplan wordt betwijfeld of het Smakkelaarsveld wel de juiste plek is voor een stadspark, onder andere omdat de plek te beperkt zou zijn qua maat en schaal. Ik citeer: “Wanneer we alle plekken in het nieuwe centrum beschouwen, dan rijst de vraag of dit dan de meest geëigende plek is voor een stadspark.” Frappant dat er getwijfeld wordt aan de geschiktheid van de locatie van het park, aangezien het college de geschiktheid in feite zelf benadeelt door de locatie vol te bouwen met horeca, kantoren, leisure voorzieningen en fietsenstallingen. Dit terwijl er in 2014 een motie is aangenomen die bepaalde dat dat park er gaat komen. De geschiktheid van Smakkelaarsveld voor het te realiseren stadspark wordt dus onnodig in twijfel getrokken, en daar wil de Partij voor de Dieren haar verontwaardiging hierbij over uiten. Wij horen graag hoe de wethouder erover denkt.

En dan, met de opname van 500m2 horecavoorzieningen, naast de fietsenstalling die al in het plan was opgenomen , wordt er weer op ruimte voor groen ingeleverd. Wij kunnen er niet mee instemmen dat dit bestemmingsplan opnieuw nog meer ruimte geeft aan bebouwing op de plek waar wij alleen een park hadden willen zien. Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de wethouder hierop.

Er wordt in het bestemmingsplan ook genoemd dat er op andere plekken in het nieuwe centrum “met minder moeite, meer resultaat behaald kan worden”, in vergelijking met Smakkelaarsveld wat betreft een stadspark. Kan de wethouder toelichten welke dat zijn, en toezeggen hier werk van te gaan maken?