Commis­sie­bij­drage NPD strook


17 mei 2018

Wat de PvdD meteen opvalt, is dat bij het hoofdstuk ecologie meteen diervriendelijk bouwen wordt benoemd. Yes, eindelijk staat het er! We zijn zeer benieuwd naar de verdere uitwerking. Want wat betreft de verdere uitwerking zien we bijvoorbeeld dat de dwergvleermuis wordt gestimuleerd om op een andere plek dan de oude Spectrum Uitgeverij te gaan paren. Blijft de raad op de hoogte van het succes of het falen van deze vorm van diervriendelijk bouwen? Want, zoals u kan raden, willen wij dat graag.

Het project NPD strook Overvecht wordt uitgevoerd onder de ontheffing 'Diervriendelijk bouwen'. Deze ontheffing is in april 2017 verleend door het Ministerie van EZ en is van toepassing op alle gemeentelijke gebouwen (zie Bijlage 17 Ontheffing diervriendelijk bouwen Wet natuurbescherming). In de ontheffing zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de sloop, die als doel hebben het doden en verwonden van beschermde dieren te voorkomen. Voor nieuwbouwprojecten geldt het principe natuurinclusief bouwen: in gebouwen worden verblijfplaatsen van beschermde soorten geïntegreerd. De soorten waar het om gaat zijn gewone dwergvleermuis, gierzwaluw en huismus. De maatregelen en nadere onderbouwing zijn vastgelegd in het Soortenmanagementplan 'De Utrechtse aanpak diervriendelijk bouwen - Gierzwaluw, huismus en gewone dwergvleermuis in de gemeente Utrecht'.

In 2015 is onderzoek gedaan naar het voorkomen van beschermde soorten in het plangebied (Bijlage 18 Quickscan flora en fauna) en er is een nader onderzoek uitgevoerd (Bijlage 19 Notitie, nader onderzoek centrumkwadrant vleermuizen en Bijlage 20 Notitie Actualisatie natuurwaardenonderzoek Centrumkwadrant Utrecht). Daarbij is vastgesteld dat in het gebouw van Spectrum Uitgeverij een paarverblijf aanwezig is van de gewone dwergvleermuis. Dit betekent dat aan sloop restricties verbonden zijn ten aanzien van planning en uitvoering. De sloop zal plaatsvinden in een periode waarin de dieren het minst kwetsbaar zijn. Voorafgaand aan sloop worden vleermuiskasten opgehangen aan bomen in de omgeving waar de dieren tijdelijk naar kunnen uitwijken.

Ik ben op zich wel in een jubelstemming, want ik blijf maar mooie dingen lezen. Bijvoorbeeld over de verplichting om verblijfplaatsen voor de dwergvleermuis en de gierzwaluw te realiseren in de nieuwbouw. Het moet staat er, heel mooi.

Voor nieuwbouwprojecten geldt de opgave dat verblijfplaatsen in het ontwerp opgenomen moeten worden. Het type en aantal verblijfplaatsen is afhankelijk van de aard van het project, waarbij in eerste instantie sprake is van overcompensatie (zie soortenmanagementplan). In het project NPD-strook wordt een viertal appartementencomplexen gerealiseerd. Gelet op de ligging en de aard van de bebouwing worden de volgende maatregelen voorgeschreven (zie Bijlage 21 Opgave NPD strook):
Gebouw 1: minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 5 paarverblijven gewone dwergvleermuis
Gebouw 2: minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 1 groepsverblijf vleermuizen
Gebouw 3: minimaal 10 gierzwaluwkasten plus 5 paarverblijven gewone dwergvleermuis
Gebouw 4: minimaal 30 gierzwaluwkasten plus 2 groepsverblijven vleermuizen
Dit betreft een minimum opgave. Realisatie van meer verblijfplaatsen heeft sterk de voorkeur.

De PvdD maakt zich nog wel zorgen over de klimaatadaptatie en de waterberging. Er wordt nu alleen omschreven dat dit in een nadere uitwerking verder zal worden omschreven. Dat er nu geen zorgen zijn, maar tegelijkertijd staat er wel dat het ‘Het dakoppervlak toeneemt en het openbaar groen afneemt’. Kan de wethouder ons in deze commissie al verder overtuigen en aangeven dat onze zorgen onterecht zijn? Want als de dakomvang toeneemt en het groen afneemt, is het realiseren van groene daken in dit gebied toch een ideale combi?

Bomen

Dan nog over de ecologie en de bomen. Mooi dat er een ecologische oever komt en dat er bomen een bijdrage gaan leveren aan de gezondheid van mensen die aan de Brailledreef gaan wonen.

Vanuit gezondheidskundig oogpunt is het gunstig als de inrichting aan de zijde van de Brailledreef groen, open en met zicht op het water is. Handhaving van de singel aan de Brailledreef met een ecologische oever is daarom gunstig. Indien het kappen van bomen noodzakelijk is, verdient het voorkeur dat er compensatie plaats vindt met bomen van enige omvang binnen het plangebied.

De PvdD wil uiteraard dat er zo min mogelijk wordt gekapt. Het blijft bij ons nog steeds vaag hoeveel bomen er nu om moeten. Soms wordt er over 24 en soms over 25 bomen gesproken, hoeveel zijn het er? Bij de SPvE werd er nog gesproken van 13 bomen. Zijn de 12 extra bomen die worden gekapt dan de bomen die gerooid moeten worden voor de Brailledreef?

Want er staat nog wel in dit plan ‘Voor de herontwikkeling van de NPD-strook worden 25 bomen gerooid ter plaatse van de woonblokken en mogelijk ter plaatse van de Brailledreef'. Dat 'mogelijke' zou liggen in het feit dat er een functioneel ontwerp nodig is om te kunnen bepalen wat de gevolgen zijn voor de bomen voor het maken van de aansluitingen op de Braille- en Zamenhofdreef, de ecologische oever in de singel en de woonstraten.

De PvdD wil hier graag meer informatie over voordat we in de raad een besluit kunnen nemen. Kan hierop een toezegging komen?

Tevens lijkt het erop in bijlage 3 dat er 16 bomen worden gekapt voor het aanleggen van een bouwterrein. Dat lijkt ons geen goede reden voor kap. Is de wethouder bereid te kijken naar voorkomen van het kappen van bomen voor een tijdelijk bouwterrein?

Afsluitend, de PvdD hoopt dat de bouwer van deze woningen daadwerkelijk gaat nadenken over zo duurzaam mogelijk bouwen. Wat zou het toch fijn zijn als we daar als gemeente verplichtingen op kunnen leggen i.p.v. alleen maar te duwen in de juiste richting.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage commissie Bestemmingsplan casino

Lees verder

Commissiebijdrage Gebiedsvisie Zuilense Vecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer