Commis­sie­bij­drage Omge­vings­visie Lunetten


13 februari 2020

Bedankt voorzitter. De Partij voor de Dieren is overwegend positief over de omgevingsvisie voor Lunetten. Heel fijn dat er geschreven wordt over zaken als klimaatadaptatie, circulaire economie en de wens tot energieneutraliteit. En termen als ‘aardgasvrij’, ‘zonne-energie’, ‘deeleconomie’ klinken ons natuurlijk als muziek in de oren. Wij vinden het fantastisch om in de omgevingsvisie te lezen dat het in Lunetten prettig leven moet zijn voor zowel mens als dier, en dat de ambitie wordt uitgesproken om het bestaande groen te behouden en het verder te versterken, ook in het geval van bouwen. Dit zouden we natuurlijk graag zien in alle delen van Utrecht. Vandaar mijn eerste vraag, voorzitter: zou de wethouder kunnen toezeggen dat bij alle volgende omgevingsvisies voor deelgebieden het de standaard wordt dat de leefbaarheid voor mens én dier concreet wordt benoemd?
En dan. Het gebied ten noorden van het station is onderdeel van de stedelijke hoofdgroenstructuur, die hebben we dus hard nodig voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het verbinden van verschillende groene gebieden voor flora en fauna. Het verbaast ons dat in de visie niet wordt genoemd dat dit gebied onderdeel is van de stedelijke hoofdgroenstructuur. Kan de wethouder toelichten waarom hieraan volledig wordt voorbij gegaan in de visie en toezeggen dat dit nog wordt toegevoegd? En kan de wethouder verder toezeggen dat in de volgende omgevingsvisies wel benoemd wordt hoe er rekening wordt gehouden met de stedelijke hoofdgroenstructuur?
Voorzitter, tijdens de RIB deelden bewoners zorgen dat er mogelijk gebouwen of wegen gebouwd zouden worden in de parken. In de omgevingsvisie lezen we echter letterlijk: “De randvoorwaarde bij (her)ontwikkeling is wel dat ontwikkelingen niet ten koste mogen gaan van het groen in de wijk. Lunetten wil de groene gebieden minimaal behouden en het liefst versterken.” Dit stelt ons gerust dat er van nieuwe gebouwen of wegen in parken geen sprake zal zijn. Er is wel iets anders dat ons zorgen baart, en dat is dat de openbare ruimte in Lunetten tamelijk vervuild is met zwerfafval, zowel op straat, als in het groen, als in het water. Het past in het groene karakter van deze omgevingsvisie dat er meer aandacht wordt besteed aan dit maatschappelijk probleem. Een goede samenwerking tussen gemeente, bewoners, winkels, scholen en bedrijven zou dit moeten kunnen verhelpen. De Partij voor de Dieren zou dan ook graag zien dat de omgevingsvisie ook een visie op het zwerfafvalvraagstuk van Lunetten zou bevatten.
Lunetten heeft geen verdichtingsopgave en daar is de PvdD blij mee omdat zo het groene karakter van de wijk behouden en versterkt kan worden. De Partij voor de Dieren zou dan ook het liefst zien dat er zoveel als mogelijk wordt ingezet op de transformatie van bestaande leegstaande panden naar zowel seniorenwoningen als studentenwoningen. Een leefomgeving bestaande uit verschillende doelgroepen is bevorderlijk voor de sociale cohesie. Wij begrijpen en steunen echter de focus op seniorenwoningen. Goed dat er wordt erkend dat uitbreiding van en doorstroom naar betaalbare seniorenwoningen nodig is.
En dan willen wij nog willen het belang van voorzichtigheid benadrukken wat betreft zoeken naar aardwarmte. Omdat aardwarmte nog in de kinderschoenen staat, moeten we extra aandacht besteden aan de mogelijke risico’s wat betreft het milieu, het bodemleven, en de drinkwatervoorziening. En als we het over energie hebben: de Partij voor de Dieren is groot voorstander van duurzame energiecoöperaties ofwel buurtnetten in Lunetten, zodat bewoners zelf kunnen bepalen waar hun energie vandaan komt, en de afhankelijkheid van grote energiebedrijven afneemt. Graag vragen wij ook aandacht voor wat de energietransitie, die wij zoals bekend noodzakelijk achten, betekent voor mensen die minder te besteden hebben. Het is belangrijk voor onze partij dat de kosten voor de energietransitie éérlijk worden verdeeld, en dat vooral de vervuiler betaalt.
We weten niet in hoeverre de Omgevingsvisie ruimte biedt voor het volgende, want concreet beheer hoort immer niet in een ambitievisie, maar:
Samen met bewonersoverleg Lunetten is in 2004 het Groenbeheerplan opgesteld. Dit loopt al zestien jaar succesvol. Het bewonersoverleg heeft de zorgen geuit dat dit Groenbeheerplan geen onderdeel uitmaakt van deze omgevingsvisie. Kan de wethouder toezeggen dat de Omgevingsvisie niets verandert aan de afspraken van het Groenbeheerplan zoals deze destijds met de bewoners is afgesproken?
In de omgevingsvisie staat dat Lunetten een voorbeeldwijk voor Utrecht wil zijn wat betreft duurzaamheid. Wij hopen dat deze mooie groene ambitie in de praktijk zal worden gebracht. Dankuwel voorzitter.