Commis­sie­bij­drage Omge­vingswet en bindend advies


13 april 2023

De Algemene verklaring van geen bedenkingen waar we nu mee te maken hebben wordt gelukkig niet zo vaak toegepast. Ik zeg gelukkig, want bij het toepassen wordt de raad gepasseerd. En wij voeren graag onze controlerende taak uit om te kijken of ruimtelijke plannen wel in de omgeving passen, de leef kwaliteit niet teveel aantasten en duurzaam en groen zijn.

Als straks de omgevingswet van kracht wordt vervalt deze AVVGB. We moeten als raad voor die tijd meegeven over welke plannen wij nog geraadpleegd willen worden.

Als PvdD vroegen we al eerder om een uitbreiding van de AVVGB.

Het lijkt ons zaak dat:

  1. De raad vooraf geïnformeerd wordt over plannen, dan kunnen we als we dat willen aan de bel trekken en richting meegeven. Ipv achteraf zoals nu bij AVVGB. Dat helpt de wethouder en zijn ondersteuning ook bij het inschatten of iets politiek of maatschappelijk gevoelig gaat liggen – want dan wordt er namelijk aan de bel getrokken.
  2. Bij de overgang van AVVGB naar Bindend Advies niet alleen de voorwaarden van de AVVGB (politiek en maatschappelijk gevoelig, meer dan 100 woningen, etc.) over te nemen, maar hier een ruimere lijst van te maken?
    1. Ons idee zou zijn dat die 100 woningen al best veel is, zeker omdat het vaak plannen in bestaande wijken betreft, en dan is 10 woningen ook al heel ingrijpend
    2. De definitie van politiek en maatschappelijk gevoelig is in de praktijk lastig. Zeker met 15 partijen en evenzoveel standpunten is het lastig inschatten wanneer iets politiek gevoelig gaat zijn. Onrust in de buurt ontstaat vaak pas nadat een vergunning is verleend. Ik vraag de wethouder om bij het voorstel voor hoe om te gaan met het Bindend Advies in elk geval over te nemen dat plannen die gevoelig liggen voor advies aan de raad worden voorgelegd. En daarbij de interpretatie hiervan ruim te nemen, beter voor de zekerheid wel advies vragen dan niet.
  3. Misschien is het zelfs wel een goed idee om álles wat buiten een bestemmingsplan valt aan de raad voor te leggen voor advies. Dat zou ertoe kunnen leiden dat voorstellen vaker als A-punt worden doorgeleid of goedgekeurd, maar dan weet je in elk geval dat de besluitvorming zorgvuldig is en de raad nooit buiten spel staat.

Natuurlijk vraagt het vóóraf verstrekken van informatie iets van de planning van deze commissie in relatie tot de wettelijke termijnen van de omgevingswet. Vergunningaanvragen moeten binnen zoveel weken afgehandeld worden en een wekenlange doorlooptijd van een commissiebespreking van de raad past daarin niet altijd.

In diverse RIBs en bijeenkomsten zijn hier al verschillende suggesties voor gedaan, zoals elke cyclus een vast agendapunt op ROG, een piepsysteem, structurele informatiebijeenkomsten of een combinatie hiertussen.