Commis­sie­bij­drage Duur­zaamheid en Circu­laire Economie Program­ma­be­groting 2021


19 november 2020

Voorzitter, als eerste duurzaamheid.

Als het gaat om duurzaamheid blijft mijn fractie moeite houden met de doelstelling zo snel mogelijk klimaatneutraal, en dat bij gestelde indicatoren veel informatie ontbreekt. Bij het bespreken van de jaarstukken hebben we hier een debat over gehad, en een motie op ingediend. Het debat ga ik niet overdoen, maar ik hoop dat er verbetering gaat komen.

Klimaatneutraal worden betekent ook dat je bespaart. Want iets wat je niet opstookt hoef je ook niet te vergroenen. Daarom stelden we als technische vraag voorafgaand aan deze commissie of het college ook kan gaan werken met doelstellingen en indicatoren op het gebied van energiebesparing. En we waren blij dat het college extra aandacht gaat geven aan energiebesparing.

Op dit punt hebben we gelijk een voorstel: als Partij voor de Dieren zouden we graag willen dat energiegebruik een eis wordt bij het verlenen van vergunningen.

Als casus haal ik nu een kunstijsbaan uit Vleuterweide aan als voorbeeld: een krap jaar geleden, toen december heel warm was, stond die ijsbaan energie te verslurpen, terwijl het te warm was en het ijs smolt. Nu gaat het ons niet om deze individuele ijsbaan, maar wel om het achterliggende plaatje dat we energiemisbruik toestaan. En dit komt doordat de APV geen mogelijkheden biedt om in vergunningverlening te sturen op energieverbruik.

Daarom de volgende vraag: kan de wethouder toezeggen om in de APV of andere documenten van dienst, mogelijkheden te creëren om nadere eisen aan het energieverbruik van aanvragers en/of uitvoerders te stellen? Hiermee kunnen we echt stappen zetten op het gebied van energiebesparing en energiemisbruik voorkomen.

Een ander terrein waar veel winst te halen is, is het isoleren van woningen. Het is wellicht lastig om hierop te sturen, omdat de gemeente zelf geen woningen bezit. Maar we zouden graag zien dat er een grote subsidieregeling komt voor mensen met een lager inkomen om hun huizen te isoleren. Per 1 januari komt er een ondersteuningssubsidie voor eigenaren die gezamenlijk hun woningen willen verduurzamen. Daar zijn we blij mee, en we hopen dat deze regeling bij gebleken succes doorgezet kan worden na 2022, met een groter bedrag. Verder werkt Utrecht met leningen via het Energiefonds, en we zien dat het bedrag voor leningen achterblijft bij de doelstelling. Hoe gaat het college het gebruik hier stimuleren? Vooralsnog, zo lezen we, wordt vastgehouden aan 1 miljoen euro per jaar voor te verstrekken leningen. Dat vasthouden lijkt ons goed, maar laten we het gebruik actief stimuleren. Kan het college dit toezeggen?

En dan ga ik verder met circulaire economie. We spreken volgende week in de raad over Nota grondstoffen, maar ik heb wel twee vragen die wat mij betreft niet kunnen wachten.

Ten eerste wil ik het hebben over een gemeentebrief die op 30 oktober in onder meer Elinkwijk verspreid is over Het Nieuwe Inzamelen. Op de achterzijde stond een passage over nascheiding van PBP, en hiervan schrokken wij. Ik citeer: “We verwachten dat de gemeenteraad binnenkort een besluit neemt. Totdat het besluit is genomen reiken wij geen kliko voor PBP uit. U kunt uw PBP bij het restafval in de zak doen of gebruik maken van een bovengrondse container.”

Voorzitter, de raad moet nog een besluit nemen, en het college loopt voor de troepen uit, en ondermijnt door de raad vastgesteld staand beleid. Dit vindt mijn fractie onacceptabel. Waarom dit pro-actieve communiceren? En waarom oproepen om plastic, blik, pak nu al bij restafval te gooien? Zeker als nascheiding wijk-voor-wijk ingevoerd wordt, en ook niet morgen al, snappen wij deze communicatie niet. Graag een reflectie.

Dat je spaarzaam met kliko’s omgaat, snappen we, en dat is wat ons betreft ook de reden om niet te gaan nascheiden. Daarover volgende week meer.

Wat ons betreft worden ook onze afvalbakken zelf circulair. Kan het college toezeggen om iets te ontwikkelen, heel praktisch bijvoorbeeld door het ter beschikking te stellen van een kit, waarmee inwoners wier kliko’s die niet meer nodig zijn, kunnen ombouwen tot een regenton? En dit laatste sluit weer aan bij een pleidooi voor gratis regentonnen, dat we hier al vaker gehouden hebben.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Mobiliteit en Emissieloos vervoer Programmabegroting 2021

Lees verder

Raadsbijdrage Initiatiefvoorstel Een eerlijke start voor ieder kind. Voorstellen voor een eerlijk en transparant toelatingsbeleid op basisscholen in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer