Commis­sie­bij­drage Mobi­liteit en Emis­sieloos vervoer Program­ma­be­groting 2021


19 november 2020

Mijn fractie heeft een vijftal punten om in te brengen.

1. Ten eerste zien wij graag een toename van fietskoeriers in onze stad. Het zou mooi zijn als de gemeente daar het voortouw in neemt, zeker in combinatie met het streven naar meer gebundeld goederenverkeer. Kan de wethouder toezeggen om bij alle gemeentelijke organisaties zoveel mogelijk te kiezen voor fietskoeriers? En hoe is de wethouder van plan om lokale ondernemers te stimuleren om dezelfde keuze te maken?

2. En dan betaald parkeren. De Partij voor de Dieren is een groot voorstander van uitbreiding hiervan. Wij zijn heel benieuwd naar cijfers over toename of afname van autobezit en autogebruik wanneer betaald parkeren overal in de stad ingevoerd wordt. En hoeveel zou dit financieel opleveren voor de gemeente? Dat is nog heel onduidelijk. Kan de wethouder toezeggen om ons voor de behandeling van de parkeernota hier een globale inschatting van te geven? Zo nee, waarom niet?

3. Ons derde punt gaat over parkeerplekken. We zien dat het plan is om meer parkeerplekken vrij te laten komen en op te heffen. Dat is mooi, maar wij hebben nu geen goed zicht op hoe het herinrichten van deze vrijgekomen ruimte gebeurd. Daar zijn heel wat verschillende opties voor. Kan de wethouder toezeggen bij overleg met buurtbewoners over de herinrichting als eerste optie groen voor te stellen?

4. Dan deelmobiliteit. Bij nieuwbouwplannen en bij ingrepen in de openbare ruimte wordt al ingezet op het stimuleren van deelmobiliteit. Wij denken dat er ook winst te halen is in bestaande wijken en andere plekken waar nu nog niets gebeurd op dit gebied. Wij vragen ons af hoe deelmobiliteit ook hier verder gestimuleerd kan worden. Kan de wethouder toezeggen aan de slag te gaan met deelmobiliteit in bestaande wijken en dit ook actief te gaan stimuleren?

5. Als laatste punt openbaar vervoer. We maken ons zorgen over de staat van het OV. We zien dat het openbaar vervoer langzamerhand afneemt en wij willen dat de gemeente bij de provincie aandringt dat er niet geschrapt wordt. Welke rol ziet de wethouder hierin voor zichzelf?

Tot slot, wij hopen natuurlijk dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd tegengehouden kan worden.

Bedankt voorzitter.