Commis­sie­bij­drage Raads­brief Beëin­digen tender het Nieuwe Zandpad en instellen expert­com­missie


18 november 2021

Na alle moeite die door alle betrokkenen (gemeente, sekswerkers, stichtingen exploitanten, raad, etc.) is gedaan om een nieuw Zandpad mogelijk te maken is ook de Partij voor de Dieren ontzettend teleurgesteld dat de tender is afgebroken. Bij de sluiting in 2013 kwamen meer dan 300 mensen zonder werk of in elk geval zonder werkplek te zitten. Die moeten nu nog langer wachten op een veilige vaste plek.

We begrijpen gegeven de situatie dat er juridisch geen andere mogelijkheid was.

Steeds meer beginnen we ons óók af te vragen of de kap van die honderden bomen wel nodig was. Daarom vraag ik de wethouder: Waarom is de motie Kappen met Kappen hier eigenlijk niet gehanteerd? Want nu heeft er al een gigantische kaalslag plaatsgevonden terwijl het maar zeer de vraag is of en wanneer het gaat lukken dat er een plek voor prostitutie gerealiseerd gaat worden.

Kosten tenders
Ondertussen lopen de kosten op. De kosten die de gemeente maakt in verband met de tender moeten terugverdiend worden via de grondexploitatie. Betekent dit dat een eventueel volgende tender nóg meer moet opleveren, omdat de kosten van deze mislukte tender en al het juridische gedoe daaromheen, ook moeten worden terugverdiend? In hoeverre vindt de wethouder het redelijk om dit te laten oplopen en doorberekenen?

Toekomst
Er wordt gesignaleerd dat er binnen de sekswerkbranche een verschuiving is van traditioneel en locatiegebonden naar onvergund en bemiddeld via internet.

Als die beweging er is dan snappen we de logica om dat te willen faciliteren. Tegelijkertijd maken we ons daarbij zorgen:

  • Is deze verschuiving voor alle sekswerkers een eigen keuze en aan de orde, of is er nog steeds een groep die gebaat is bij een vaste locatie?
  • Hoe zorgen we dat de branche veilig en transparant blijft als er geen sprake is van vergunningen of vaste locatie?

In het 1e kwartaal van 2022 komt de commissie van Winnie Sorgdrager met een voorstel over de toekomst van sekswerk in Utrecht. Dit zijn in elk geval 2 punten die we aan de commissie willen meegeven.

Het is goed dat de commissie de vraag meekrijgt wat de gemeente kan doen om thuiswerken veiliger te maken. We zijn ook blij dat het de positieverbetering van sekswerkers en creëren van veilige werkomstandigheden genoemd worden. Die commissie gaat ook kijken naar belemmeringen die ondernemers ervaren om een nieuw seksbedrijf in Utrecht te starten. Eén van de vragen is het gebrek aan geschikte locaties. Het Zandpad had nadelen, die onderzoeken liggen er: de negatieve impact op de omgeving is en was bekend. Tegelijk: de locatie was nu juist géén reden dat deze tender gestopt is. Geven we geen valse hoop aan bijvoorbeeld omwonenden door nu een nieuw onderzoek naar geschikte locaties te starten? Ook daarop graag een reactie.

Uit de brief blijkt de samenstelling van de commissie niet duidelijk. Maar het zou nuttig kunnen zijn om naast vertegenwoordigers van de branche, daar ook juridische en financiële kennis aan toe te voegen? Het lijkt de PvdD een goed plan om als vraag aan de commissie mee te geven: Hoe kunnen we eraan bijdragen een eventuele volgende tender ook juridisch en financieel succesvol te laten zijn?

Daarbij kan het ook nuttig zijn om misschien niet alleen naar de net mislukte inschrijving te kijken maar ook te evalueren waarom de andere inschrijvingen op de huidige tender niet in behandeling genomen konden worden. En stel dat de commissie toch voorstelt dat een andere locatie dan het Zandpad geschikter is. Dat zou kunnen omdat er bijvoorbeeld een kleinere locatie volstaat.

We zouden dan graag van de commissie, of gelijktijdig met het voorstel van de commissie maar dan van het college, scenario’s zien over de toekomst van de locatie Zandpad. Kunnen de 200 bomen die gekapt zijn op deze locatie dan op dezelfde locatie gecompenseerd worden en kan de plek dan een groenbestemming krijgen? (Gezien de milieuhinder van tankstation en waterzuivering is woningbouw bijvoorbeeld al niet geschikt.)