Commis­sie­bij­drage Hengelen in gemeen­telijk water


18 november 2021

Vandaag draait het om een heel principiële vraag: is het wenselijk dat Utrecht toestaat dat mensen plezier beleven aan het kwellen van dieren? Want dat is hengelen. Want ons betreft is het geen sport, maar dierenmishandeling.

Ten bate van dit debat hebben wij een en ander uitgezocht, en ook bespreekpunten benoemd, en verwerkt in een nota die we met de raad deelden. Ter info: de verwachte uitspraak van de Kamer voor Binnenvisserij inzake contractverlening AUHV (Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging) is nog niet verzonden. De Kamer heeft besloten de uitspraaktermijn met uiterlijk zes weken te verlengen. Vraag: wat betekent dit voor contractverlenging? Hoe lang gaat een nieuw contract duren en in hoeverre kan de raad een en ander meegeven?

1. Waar willen we heen met het hengelen in de gemeentelijke wateren?

De Partij voor de Dieren wil dat hengelen in gemeentelijk water helemaal aan banden wordt gelegd. Liefst nu, in alle wateren. Hoe denken andere fracties hierover? Welk tijdspad voor afbouw, en via welke tussenstappen, ziet de wethouder voor ogen? Bijvoorbeeld stoppen met hengelen in de binnenstad: wat kunnen we nu hierover opnemen en wat in een later contract? En over de verlenging van het contract met de AUHV, waarom is de raad niet betrokken bij dit proces (waarmee motie 455/2019 genegeerd is)?

De AUHV heeft een dikke vinger in de pap: vrijwilligers geven “vislessen” op basisscholen, waarbij kinderen ook mee op excursie worden meegenomen om te hengelen. Dat doet natuurlijk weinig goed voor het bijbrengen van mededogen en respect voor dieren. Hoe denkt de wethouder hierover? En, wat vindt zij van het idee om, in plaats van deze hengelaarspromotie, scholen aan te sporen om duurzaamheidslessen te geven met aandacht voor dierenwelzijn?

2. Het handhavingsprobleem

Dan de handhaving. Er is geen goed zicht op overtredingen en accurate handhaving is zoek. Ik noem:

  • signalen dat er wordt gehengeld in wateren waar dat niet mag.
  • hengelaars parkeren wild, bijvoorbeeld in de berm, en laten afval achter.
  • hengelaars laten vaak visgerei zoals lijnen en haken liggen, zodat ook andere dieren zoals vogels gewond raken en sterven. Dit zien wij regelmatig in berichten van dierenambulances en de Dierenbescherming.
  • handhaving gebeurt door boa’s en controleurs van de AUHV, dat zijn er te weinig en hoe streng zijn ze eigenlijk?
  • gemeentelijke boa’s hebben te weinig tijd en te weinig kennis van regelgeving rondom hengelen.
  • het is onduidelijk wie er overzicht houdt van meldingen, bijvoorbeeld vissterfte en foutief en illegaal hengelen, en of en hoe er adequaat opgetreden wordt.

Al met al: we zien een groot probleem. Herkent de wethouder dit en wat gaat ze eraan doen?

3. Positie van de gemeente

Het college heeft eerder aangegeven meer aandacht te willen geven aan vissenwelzijn bij afspraken met de AUHV. Wij vinden: vissenwelzijn en AUHV gaan niet samen. De gemeente heeft maar beperkte mogelijkheden om vissenwelzijn na te leven, omdat de Visserijwet uit 1963 het kader is, maar die wel eenzijdig gericht is op de belangen van de mens, omdat er toen nog geen kennis bestond over de ervaringswereld van de vis en er nog geen verschil werd gemaakt tussen beroepsvisserij en sportvisserij. Het Rijk is nodig voor aanpassing van deze wet. Wat denkt de wethouder hiervan, herkent ze het probleem, waar ziet zij oplossingen? Kan ze toezeggen hier werk van te maken?

4. Wat geven we mee aan het college?

In een nieuw contract met de AUHV zouden we nog graag enkele punten terugzien:

  • Het verbieden van vislood moet nu eindelijk eens definitief zijn en goed in het komende contract komen te staan.
  • Hengelaars mogen leefnetten gebruiken bij wedstrijden. In deze netten worden vissen gevangengehouden, met nog meer dierenleed tot gevolg. Ze worden nog altijd gebruikt bij wedstrijden.
  • Ook mogen hengelaars meerdere hengels tegelijk gebruiken. Soms zitten mensen met een rek met 3 hengels aan de waterkant.

Kan de wethouder toezeggen om rond deze punten beperkingen op te leggen in het nieuwe contract? Oftewel: met het verbieden van vislood en leefnetten, en het opnemen van een nieuwe regel 1 hengel per hengelaar?

Tot slot, de Partij voor de Dieren is blij dat WK Streetfishing niet doorgaat. Wij hopen dat de organisatoren tot de conclusie komen dat ze niet meer bij Utrecht hoeven aan te kloppen en roepen ze daar bij dezen toe op.