Commis­sie­bij­drage Raads­brief Ener­gie­land­schap Rijnenburg en Reij­erscop


13 juni 2019

De Partij voor de Dieren is voorstander van grootschalige opwekking van duurzame energie in de polders Rijnenburg en Reijerscop, mits de overlast voor omwonenden en voor vogels en vleermuizen beperkt is. Als het uiteindelijke uitnodigingskader naar de raad komt, gaan we dieper inhoudelijk in op het voorstel. Gezien de agendering van vandaag geven we graag een aantal wensen op het gebied van ecologie aan de wethouder mee.

1- In conceptvisie en uitnodigingskader worden de negatieve gevolgen benoemd van windmolens op vogels en vleermuizen. Kan de wethouder toezeggen dat zoekgebieden van wind verplaatst worden als deze zich op/rond die aanvliegroutes van vogels en vleermuizen bevinden, liefst al in het uitnodigingskader door komende maanden in te schatten hoe routes zijn – dus voordat we aan de slag gaan met een MER? En in visie worden vleermuisradars, zoals toegelicht door Eneco op RIB, benoemd, maar kunnen deze als verplicht benoemd worden in kader bij alle aan te leggen turbines?

2- In de scenario's voor energielandschap Rijnenburg en Reijerscop zijn ook ecologische- en natuurwaarden opgenomen worden. Waarom is het stimuleren van weidevogels geen eis? Kan de wethouder dat uitleggen en toezeggen dat het stimuleren van weidevogels wel een eis wordt? Kan de wethouder bevestigen dat de ecologische zone aan de Middelwetering ook zonder het aanleggen van een roeibaan volledig wordt opgetuigd? En kan de wethouder toezeggen dat alle mogelijke ecologische structuren in het gebied die zichtbaar zijn in de verschillende scenario’s (bijvoorbeeld rond de Meerndijk) ook daadwerkelijk aangelegd moeten worden?

3- Deze week in het nieuws, maar de PvdD vindt het al langer: onwenselijk om zonnepanelen op water aan te leggen. Organisaties als Vogelbescherming vinden dat er nog veel te weinig bekend is over de effecten van zonnepanelen die grote stukken water afdekken. Denkbaar is het dat de waterkwaliteit afneemt, als gevolg van verminderde zoninval. Dat kan vissterfte veroorzaken, waar dan weer lokale vogelpopulaties onder lijden. En ook is onduidelijk is of vogels zich te pletter vliegen op glinsterende panelen omdat ze denken dat het water is. Is de wethouder bereid om af te zien van zonnepanelen in de Nedereindse Plassen, en de plassen dus te schrappen als zoekgebied voor zon? Een mogelijkheid zou zijn om deze verplaatsen naar het vaste land, bijvoorbeeld naar Reijerscop waar de boeren wel graag zonnevelden willen. Wat vindt de wethouder hiervan?

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van woningbouw in de polders. Dat betekent namelijk dat Utrecht als gemeente nooit meer klimaatneutraal wordt. Want: er is minder plaats voor zonnevelden en windmolens, en los daarvan zijn er meer huishoudens die ongetwijfeld in een energieneutraal huis gaan wonen maar wel weer energie verbruiken voor mobiliteit en dergelijke. Ook in de toekomst blijven we energie nodig hebben. Binnen de gemeentegrenzen hebben we nauwelijks plek voor grootschalige opwekking van duurzame energie. Nu kunnen we wel binnen de Regionale Energie Strategie (RES) gaan zoeken naar zo’n locatie, maar we moeten de energieproblemen van Utrecht niet op de regio afschuiven, maar dat zelf oplossen.

Los daarvan heeft de stad Rijnenburg nodig als groene buffer voor luchtkwaliteit en leefbaarheid. Die behoefte wordt alleen maar groter als de stad voller wordt. Het bebouwen van dit bijzondere groene gebied verjaagt alle dieren, zal de druk op voorzieningen in de stad alleen maar doen toenemen en verkleint de toch al zo beperkt beschikbare groene gebieden voor de stad.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Actieplan geluid

Lees verder

Commissiebijdrage Actieplan Utrecht Schoon en Academie10 gebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer