Commis­sie­bij­drage Raads­brief Evaluatie Actieplan middenhuur


9 december 2021

Dank u wel, voorzitter, ter aanvulling op wat er inmiddels al gezegd is, nog een korte bijdrage van de Partij voor de Dieren.

Onze fractie vindt het erg lastig dat de ellende met wonen is dat in elke woonsector zoveel schaarste is, dat ingrijpen in de ene sector, weer ten koste gaat van aanbod in de andere sector. Volgens de Partij voor de Dieren is een goede en passende woning een basisrecht voor iedereen, waarbij er speciale aandacht is voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen, zoals zorgbehoevenden, alleenstaande ouders, jongeren en ouderen. Voldoende betaalbare middenhuur is daarbij essentieel.

Onze fractie vindt het goed om te lezen dat het actieplan in brede zin goed functioneert en voor een gelijk speelveld zorgt tussen de verschillende partijen, en dat bovendien het grootste deel van de bewoners tevreden is over hun woning.

Dat de doorstroming beter moet is reeds bekend. Geïnterviewde bewoners van middenhuurwoningen geven aan kritisch te zijn op het doorstromingsproces, omdat bijvoorbeeld wordt aangegeven dat de bekendheid van middenhuurwoningen nog niet wijdverspreid is en ze daardoor pas na uitgebreid zoeken terechtkwamen bij de betreffende projecten. Dit lijkt ons erg onwenselijk en bovendien onnodig. Kan de wethouder toezeggen in het voorstel tot aanpassing van het Actieplan met een plan te komen om de bekendheid aanzienlijk te vergroten? En kan hij er dan ook meteen voor zorgen dat men op voorhand al wordt geïnformeerd over de specifieke documenten die men in korte tijd moet aanleveren als het daadwerkelijke verhuurproces start?

Het college komt in het voorstel tot aanpassing ook nog terug op het functioneren van de huidige voorrangsregels voor specifieke doelgroepen. Onze fractie geeft hierop graag tot slot het volgende mee: wij vinden dat hier terughoudend mee moet worden omgesprongen, omdat je als je 1 groep voorrang geeft, je daarmee een andere groep van wachtenden op een woning weer benadeelt. Hoe bepaal je eerlijk welke groep wel en welke niet? Politieagenten en leerkrachten bijv. wel, maar vuilnismannen of kinderopvangmedewerkers bijv. weer niet. Vanwege deze willekeur is de PvdD in principe geen voorstander van het toevoegen van nog meer voorrangsregelingen op een woningmarkt met zoveel krapte. Voorzitter, dank u wel voor uw aandacht.