Raads­bij­drage Raads­voorstel Vast­stelling Steden­bouw­kundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum


16 december 2021

We zeiden het in de commissie al, als Partij voor de Dieren staan we positief tegenover de plannen voor de herontwikkeling van het Pieter Baan Centrum.

Onderdeel van de plannen zijn de komst van de natuurlijke oevers op de locatie. Dat stemt ons positief maar we hebben nog wel zorgen om de komst van een eventuele steiger, onze fractie ziet liever dat de Kromme Rijn steigervrij blijft, om meer rust te bewaren voor flora en fauna.

In de commissie vroegen we aandacht voor de oude gevangenismuur, die een kans biedt om een habitat voor vogel en insectenvriendelijke beplantingen te maken. We overwogen een motie maar met de brief van afgelopen week waarin de wethouder aangeeft dat dit als onderdeel wordt toegevoegd aan de uitwerking van de plannen voor de muur is een motie niet meer nodig, dus dank aan het college voor die toezegging in de brief.

Over het woonprogramma zijn we nog niet helemaal tevreden. 25% sociale huur voor bijzondere en kwetsbare doelgroepen is hard nodig en een mooi onderdeel van de plannen. Maar het is niet genoeg.

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om zo veel mogelijk in te zetten op een woonverdeling van 40-40-20, gezien het grote en het oplopende tekort aan betaalbare koop- en huurwoningen in onze gemeente. En zeker in Utrecht Oost waar die verdeling nogal scheef is.

Het is nodig om het woonprogramma structureel boven het ambitieniveau van de Woonvisie te verdelen, willen we het stadsgemiddelde uiteindelijk op dit niveau krijgen. Daar komt nog bij, voorzitter, dat er in Oost bovendien weinig bouwlocaties voorhanden zijn, dus deze herontwikkeling moeten we dan ook aangrijpen om daar meer sociale huur te realiseren.

Daarom sluit ik mijn bijdrage af met het indienen van een amendement, mede namens PvdA en DENK, met de titel ‘40-40-20 óók bij herontwikkeling PBC’.