Amen­dement Biodivers raamwerk rondom Overvecht Centrum


23 december 2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 november 2021, gezien het raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum d.d. 25 november 2021 kenmerk 8889332,

Constaterende dat:

 1. Het voorliggende voorstel een eerste stap is richting de herontwikkeling van Overvecht Centrum;
 2. De locatie Overvecht Centrum wordt omgeven door vier stroken ecologische groenstructuur, die alle vier zijn benoemd als verbindingsroute en als ‘groen raamwerk Overvecht’;
 3. Er in en rondom dit gebied een aantal beschermde florasoorten (zoals de wilde reseda, brede wespenorchis, tongvaren, muurbloem, prachtklokje en klein glaskruid) en een aantal beschermde faunasoorten (zoals de egel, huismus, gierzwaluw, merel, boomkruiper, ijsvogel, bosuil, pimpelmees, koolmees, spreeuw en grote bonte specht) voorkomen;
 4. De herontwikkeling ook kansen biedt voor het stimuleren van soorten van de Utrechtse Soortenlijst die nu nog niet in het gebied voorkomen;
 5. In het huidige document ‘Basisprincipes en onderzoeksvragen ‘Ruimtelijke en Financiële Verkenning Overvecht Centrum’ niets staat over het benutten van kansen en het vermijden van risico’s voor flora en fauna in het gebied;

Overwegende dat:

 1. Biodiversiteit een basisprincipe moet zijn en niet enkel een te onderzoeken mogelijkheid;
 2. Gebiedsontwikkeling niet ten koste mag gaan van de bestaande groene kwaliteiten maar juist aangegrepen moet worden om de biodiversiteit te versterken;
 3. Bij de gebiedsontwikkeling van Overvecht Centrum veel kansen zijn voor biodiversiteit in en rondom het plangebied om bestaande (beschermde) soorten te beschermen en te stimuleren, en voor nieuwe soorten om zich hier te vestigen;
 4. Het versterken van ecologische verbindingen bijvoorbeeld zou kunnen door maatregelen als meer kwalitatief groen, meer bomen en meer gelaagd groen, rekening houdend met voedsel- en schuilbehoeften van diverse soorten;
 5. Het vastleggen van biodiversiteit als basisprincipe, het voor alle betrokkenen expliciet maakt dat er vastgesteld beleid over biodiversiteit is dat moet worden meegenomen in de ontwikkeling van het Masterplan;

Besluit:

Beslispunt 1 van het raadsvoorstel als volgt aan te vullen:

“Met dien verstande dat aan het document ‘Basisprincipes en onderzoeksvragen ‘Ruimtelijke en Financiële Verkenning Overvecht Centrum’, op pagina 2, onder het kopje ‘Basisprincipes Ruimtelijke en financiële Verkenning Overvecht Centrum’, een extra punt wordt toegevoegd dat luidt:

 • We koesteren de biodiversiteit. Bij de herontwikkeling van Overvecht Centrum wordt de aanwezige flora en fauna beschermd en gestimuleerd, en worden alle kansen benut om het gebied aantrekkelijk te maken voor andere soorten om zich in het gebied te vestigen. Dat doen we door bij de herontwikkeling verbindingszones te versterken met meer kwalitatief groen, meer bomen en meer gelaagd groen dat schuilplek en voedsel biedt aan diverse soorten. Er wordt gebouwd volgens de principes van natuurinclusief bouwen, met groene daken en gevels en indien relevant het toevoegen van nestgelegenheid voor aanwezige of gewenste soorten.
Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, GL

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD