Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden': tegengaan van de ontwrich­tende effecten van drugs­ge­re­la­teerde crimi­na­liteit


16 december 2021

Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in de aanbevelingen van het rapport Broekhuizen, en in principe ook in de voorgestelde Nota. Wij zien de waarde in van de tweeledige aanpak die het college voorstelt, waarbij zowel grenzen worden gesteld en tegelijkertijd perspectief wordt geboden vanuit aandacht voor de menselijke maat. Onze fractie is ook blij dat de burgemeester in gesprek is met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de mogelijkheid om een pilot te starten waarbij drempels voor het verkrijgen van een baan voor jongeren worden weggenomen, en het verkrijgen van een VOG.

We hebben nog een viertal aandachtspunten ter aanvulling op wat voorafgaand al is gezegd, ook met enige overlap, ik probeer het enigszins in te korten.

Etnisch profileren werd zojuist al benoemd, toch nog even kort: Is de burgemeester het met ons eens dat de kans op etnisch profileren aandacht verdiend bij de aanpak van ondermijning? En hoe wordt dit actief tegengegaan?

De Rabobank is al kort even ter sprake gekomen, De PvdD wil toch nog even aandacht vragen voor het volgende: deze bank was betrokken bij het witwassen van drugsgelden in de Verenigde Staten, de bank heeft schuld bekend voor het aanvankelijk belemmeren van onderzoek toen ontdekt werd dat een flink aantal transacties van klanten wezen op drugssmokkel, georganiseerde misdaad en witwassen. Ook op bijvoorbeeld het beleid op het investeren van wapens valt nog wel af te dingen, hierover valt meer te lezen op eerlijkegeldwijzer.nl. Wat maakt dat het college ervoor heeft gekozen om wat betreft dit onderzoek in zee te gaan met uitgerekend de Rabobank, en wat maakt de Rabobank volgens de burgemeester een geschikte en geloofwaardige partner om verdiepend onderzoek mee uit te voeren? Graag een reflectie van de burgemeester hierop.

In mijn interruptie aan D66 kwam het al aan de orde:
De griffie deed de aanbeveling om punten 4. Aanbieden van opleiding, sport en dagbesteding die aansluiten bij de leefwereld en talenten van jonge mensen en 5. Verkennen van interventies zoals wijkrechtspraak, een online schuldenrechter en een Multidisciplinair Toezichtteam toe te voegen aan de uitwerking van het beslispunt 1.A.11, zodat het raadsvoorstel correspondeert met de begeleidende brief en nota. Kan de burgemeester toezeggen het betreffende beslispunt dienovereenkomstig het advies van de griffie aan de raad aan te passen? Zo nee, waarom niet? En waarom legt het college de raad het voorstel voor zonder punten 4 en 5?

Tot slot, voorzitter, een onderwerp gerelateerd aan drugscriminaliteit, waar de Partij voor de Dieren zich grote zorgen om maakt: drugsdumpingen en de problematiek die deze met zich meebrengen voor het milieu. Wij begrijpen natuurlijk dat deze zich waarschijnlijk niet zo zeer binnen de grenzen van de gemeente Utrecht afspelen, maar de drugs die in Utrecht wordt verhandeld, wordt wel buiten de gemeentegrenzen gedumpt. De PvdD hoort dan ook graag van de burgemeester in hoeverre hier zicht op is, en in hoeverre en welke mogelijkheden ziet de burgemeester om, de aanpak van drugsdumpingen ook te betrekken bij de aanpak van ondermijning?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) Pieter Baan Centrum

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel vaststelling IPvE/FO Maliebaan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer