Commis­sie­bij­drage Raads­brief Evaluatie Bomen­beleid


27 januari 2022

De evaluatie van het bomenbeleid die door het college is vastgesteld is nog niet helemaal compleet. We geven vandaag graag nog wat extra suggesties mee, zodat deze door het college kunnen worden opgenomen in de “strategie voor meer groen” die ze voor dit kwartaal heeft aangekondigd.

Bomenparagraaf
De noodzaak van kwalitatief betere bomenparagrafen in ruimtelijke plannen werd in 2016 ook al geconcludeerd. Het staat er nu weer in en we hopen echt op verbetering, want dat gaat ook onze fractie en de commissie ruimtelijke ordening een hoop tijd schelen.

In het verlengde hiervan is het wel belangrijk dat de juiste keuzes worden gemaakt ten aanzien van bomen bij ruimtelijke plannen. Namelijk inpassen van bestaande bomen standaard maken Kan het college toezeggen:

De norm om te draaien van ‘bomen worden ingepast als dat kan na het intekenen van alle andere voorzieningen’ naar: ‘bomen blijven op hun plek en andere voorzieningen worden daar omheen ingetekend.’?

En hierbij ook: de termijn voor het verplanten van bomen terugbrengen naar 1 jaar vooraf. Op die manier kan het bij veel meer plannen worden toegepast.

APV en velvergunningen

 • Bestaande afwegingscriteria voor bomenkap concreter maken, zodat de aarde van deze criteria meetbaarder wordt en daadwerkelijk grond zijn om kapvergunning te weigeren. Nu staat er eigenlijk altijd in een velvergunning dat een boom weliswaar van waarde is voor bijvoorbeeld ecologie of milieu, maar dat er toch gekapt mag worden. Op die manier stellen de huidige afwegingscriteria niets voor.
 • weigeringsgronden voor kap uitbreiden met reden voor kap
 • Instanties die aaneengesloten grond bezitten (zoals corporaties) uitzonderen van de ontheffing voor kleine tuinen. Kan het college toezeggen om het kappen van bomen in aaneengesloten tuinen van huurwoningen en in gedeelde groene buitenruimte in corporatiebezit weer vergunningplicht te maken voor eigenaren (dus niet huurders)?
 • Herplantplicht sneller dan binnen 3 jaar. Volgens de apv mag het binnen 3 jaar, maar dat zou een uitzondering moeten zijn. Kan het in principe in het lopende of eerstvolgende plantseizoen worden, en alleen bij uitzondering, zoals een bouwproject, later?
 • ook bij noodkap sneller dan 3 jaar.
 • Herplantplicht koppelen aan kap: nu komt soms voor dat eerder geplante bomen, die dus sws toch al geplant zijn, worden aangemerkt als compensatie. Dat moet stoppen.

Beschermen van bosplantsoenen

 • Het college stelt voor bosplantsoenen uit te zonderen van de herplantplicht omdat hier het laten staan van een zaailing meer gewenst is. We willen dit graag nuanceren en ik vraag daarom de wethouder kan zij toezeggen bosplantsoen alleen uit te zonderen van herplantplicht als het doel van kap natuurbeheer is, maar niet als het doel van kap te maken heeft met ruimtelijke plannen.

Toepassing van de motie kappen met kappen:

Het gaat nu niet goed om het consequent op te volgen, maar Hoe dan wel?

Zou het helpen om het in een toelichting op de APV op te nemen?

1. de motie kappen met voorbarig kappen wordt niet consequent nageleefd. Juridische zaken voerde bij de rechtbank en de Raad van State het argument aan dat die motie maar een motie is, maar geen deel uitmaakt van het beleid van het college. Om ervoor te zorgen dat de motie wél wordt nageleefd is het zaak dat in een collegebesluit vast te laten leggen en in de toelichting op de APV te vermelden.

Meer ruimte voor meer bomen
Een okay oplossing om ruimer om te gaan met de ruimte op en rond kabels en leidingen. Dat betekent een risicio dat bomen mogelijk eerder verplaatst of gekapt moeten worden bij onderhoud aan kabels en leidingen.

Klopt het dat er dan wel zoveel mogelijk maatregelen genomen worden om te zorgen dat bomen goed verplantbaar blijven?

En ten tweede hierover: In wezen zijn dit bomen waarvan je vooraf weet dat ze tijdelijk zijn en voor het eind van hun levensduur uit de weg moeten voor onderhoud in de ondergrond. Kan de wethouder toezeggen in de ‘bomenboekhouding’ deze bomen apart te categoriseren zodat ze niet meetellen voor de toe te voegen 60.000 bomen in de stad?

In de evaluatie wordt meer ruimte voor bomen alleen gezocht in de ruimte rond kabels en leidingen. Ook langs infrastructuur is mogelijk nog veel plek. Kan de wethouder toezeggen om een inventarisatie te maken, een soort plekkenkaart beschikbaar te hebben, van plekjes waar een boom past?

Onderbeplanting in de boomspiegel draagt bij aan biodiversiteit en minder snel uitdrogen van de bodem. Kan het college toezeggen om bij aanplant van bomen standaard direct onderbeplanting te planten?

Verplanten: er wordt nu 2 jaar voor genomen, in de praktijk reden dat er weinig verplant wordt. Vraag aan de wethouder: kan het niet in een kortere termijn?

Preventie van boomziekten
Er staat nu in de evaluatie niets over preventie van boomziekten. Een reflectie op de essentaktsterfte en wat dit voor het aantal bomen in de stad zou betekenen ontbreekt.

Maar een andere belangrijk is de iepziekte. Uit de schriftelijke vragen van vorig jaar bleek dat 30% (3000) van de gemeentelijke iepen ingeënt wordt en dat uit kostenoverweging de overige iepen het risico lopen ziek te worden en gekapt te moeten worden.

1. inenten kost €30 per iep per jaar. College vindt dat te duur om alle iepen jaarlijks in te enten. Ik vind het eigenlijk wel meevallen als je het afweegt tegen de waarde van een boom voor de stad (klimaat, luchtkwaliteit, hittestress, etc). Dus: kan de wethouder toezeggen om inenten standaard te maken.

2. college heeft geen zicht op particuliere iepen en beleid om iepziekte op particulier terrein tegen te gaan. Kan de wethouder toezeggen om hierover een communicatiecampagne op te zetten.

Tijdig evalueren
We evalueren naar aanleiding van de aangenomen motie "bomenbeleid evalueren", nummer 178 uit 2015. Die motie droeg het college op om elke 4 jaar te evalueren en dit aan de raad voor te leggen. In 2016 is dit netjes gebeurd. Het is nu 2022 op het moment dat we de voor 2020 geplande evaluatie bespreken. Wat doet het college om te zorgen dat bomenbeleid blijvend geëvalueerd wordt en volgende rapportages minder lang laten wachten?

Wat er wél in staat
Bij de commissieagendering vorig jaar gaven we al veel punten mee en we zijn blij dat er ook veel is opgenomen. Dank aan het college voor:

 • Een bomenparagraaf als voorwaarde bij velvergunningen
 • Verplantingshaalbaarheidsonderzoek verplichten bij ruimtelijke plannen
 • Terugbrengen van herplant termijn en waarde van bomen meewegen bij herplantplicht
 • Soortkeuze biodivers en inheems, zoveel mogelijk diversiteit in het gemeentelijk bomenbestand
 • Bij ruimtelijke plannen eerder in het proces inzetten op behoud van bestaand groen.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Transitie recreatieschappen

Lees verder

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer