Commis­sie­bij­drage Raads­brief invoeren bodycam boa's


18 maart 2021

Bedankt, voorzitter. De Partij voor de Dieren staat in principe sceptisch tegenover het invoeren van bodycams voor boa’s, omdat wij privacy van onschatbare waarde vinden in een vrije samenleving. En de toename van camera’s in de openbare ruimte zet onze privacy, die door de digitalisering toch al afneemt, verder onder druk. Vanuit die positie kijken wij in eerste instantie naar deze ontwikkeling.

Er is al het nodige gezegd tijdens dit debat. Andere partijen hebben al een aantal ook voor ons belangrijke punten gemaakt. Onze fractie kan zich aansluiten bij het punt van Student en Starter dat het ontzettend leerzaam kan zijn om mensen die zijn gefilmd te vragen naar hun ervaring hierbij. Ook het achteraf informeren van inwoners die zijn gefilmd zoals genoemd door mevrouw Van Mil van Student en Starter is voor ons belangrijk, net als het actief wijzen op rechten al genoemd door mevrouw De Boer van GroenLinks.

Natuurlijk hecht onze fractie groot belang aan de veiligheid van onze handhavers. Dus de Partij voor de Dieren is niet per definitie tegen de bodycams, maar wij vinden dat er nog een aantal strenge voorwaarden aan zouden moeten worden gesteld.

We lezen: “De bodycam wordt onderdeel van de uitrusting en wordt vooralsnog verstrekt op vrijwillige basis. Dat woordje “vooralsnog” baart ons zorgen, voorzitter. Voor onze fractie is het van belang dat boa’s nooit verplicht worden gesteld om met een bodycam rond te lopen als zij zich hier niet prettig bij voelen. Kan de burgemeester daarom toezeggen dat het al dan niet dragen van een bodycam altijd op vrijwillige basis zal gebeuren?

Verder vindt onze fractie het een vereiste dat er sprake is van ‘tweerichtingsverkeer’, zo noem ik het voor het gemak: dus dat een inwoner die met VTH in aanraking komt, de mogelijkheid heeft een opname te laten starten, wanneer zij dit van belang achten. Momenteel wordt in samenwerking met de Functionaris Gegevensbescherming onderzocht wat de mogelijkheden hiertoe zijn op grond van bestaande regelgeving. De Partij voor de Dieren hoort graag hoe de burgemeester over dit voorgestelde tweerichtingsverkeer denkt. Kan zij toezeggen dat als de FG juridische mogelijkheden ziet voor deze werkwijze, dat de vervolgstappen zullen worden genomen, zoals deze staan genoemd in de beantwoording van vraag 10 van schriftelijke vragen 40/2021 ‘Bodycams voor handhavers’? Voor ons is dit van dusdanig belang dat we een motie overwegen.

Dan nog een ander onderwerp: In hoeverre is er nagedacht over het gevaar op etnisch profileren bij het gebruik van bodycams? Kan de burgemeester garanderen dat protocollen om etnisch profileren te voorkomen van kracht zullen zijn bij het gebruik van bodycams?

Ik ben bijna aan het einde van mijn bijdrage gekomen, voorzitter. De Partij voor de Dieren zou tot slot graag de toezegging willen dat iedere toekomstige beleidswijziging in het gebruik van bodycams eerst aan de raad wordt voorgelegd. Daarbij laat ik het dan, dank voor uw aandacht.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Toekomst parkeergarage Springweg

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Visie biomassagebruik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer