Commis­sie­bij­drage Raads­brief Masterplan Overvecht centrum


1 februari 2024

Als Partij voor de Dieren hebben we even getwijfeld over de noodzaak. Wie bepaalt dat een plek verouderd is en aan vervanging toe? En wat is dan die Overvechtse identiteit waaraan er op deze plek gewerkt moet worden?

Maar we delen ook wel de kansen die hier zijn om:

 • Te vergroenen
 • Woningen toe te voegen
 • De auto een minder prominente aanwezigheid in de openbare ruimte te geven

Ik wil nog een paar punten onder de aandacht van de wethouder brengen over het groen, het parkeren, cultuur en het tijdspad: 4 punten

Groen

  Hoe het percentage groen laten groeien vanaf de eerste ontwikkeling? In het plan nu lijkt alsof de bomen die er zijn eerst weg moeten en pas in een latere fase gecompenseerd worden met de pleintjes en groene daken. Kan wethouder toezeggen dat er op locaties waar de pleintjes en bomen bedacht zijn vanaf het begin al geplant wordt zodat het kan groeien? En dat het percentage groen vanaf het begin minimaal gelijk blijft. Dus gelijk compenseren en niet pas aan het eind. En waar groen gepland staat gelijk al aanplanten.

  Biodiversiteit wordt nu alleen genoemd bij de straatprofielen aan de randen van het gebied. Binnen het gebied gaat het meer over de functionaliteit voor mensen die leidend moet zijn, zoals verplaatsen of winkelen.

  Dit zou echter niet of-of moeten zijn, maar kan echt wel gecombineerd worden. Graag een toezegging van de wethouder om bij de invulling van het groen ook binnen het plangebied biodiversiteit als uitgangspunt te nemen. Dus dat beplanting die gekozen wordt voeding en verblijfplaats kan bieden aan vogels en insecten.

  Parkeren

   We hebben de indruk dat er nog een beetje ruimte in het plan is om het aantal auto’s in de openbare ruimte wat verder terug te dringen. Kan wethouder daarom toezeggen het aantal auto’s in de openbare ruimte maximaal te beperken door overal de minimumnormen op te zoeken door bijvoorbeeld meer plek voor fietsparkeren en deelauto’s mogelijk te maken?

   Cultuur en vooral makers

    Er is nu een culturele bestemming opgenomen maar die heeft nog geen concrete invulling. Juist voor makers is steeds minder plek. Kan wethouder daarom toezeggen om een percentage van de toe te voegen voorzieningen specifiek te bestemmen voor makers? De afdeling cultuur kan aan de wethouder adviseren welk percentage hier gepast is.

    En ten slotte Praktisch:

     Wat betekent het lange tijdpad? We maken ons wel zorgen over de vele onzekerheden in het plan, Kan de wethouder toezeggen om bij uitwerking van de plannen ook expliciet in te gaan op hoe vanaf het begin te zorgen voor een aantrekkelijke plek, of op zijn minst te waarborgen dat bewoners niet 10 jaar in een bouwput zitten en de verblijfskwaliteit acceptabel blijft?

     Interessant voor jou

     Raadsbijdrage Raadsvoorstel Beleidsnota omgevingsveiligheid

     Lees verder

     Commissiebijdrage Raadsbrief Toekomstperspectief beheer Domplein 4-5

     Lees verder

     Help mee aan een betere wereld

         Word lid Doneer