Commis­sie­bij­drage Raads­brief Pres­ta­tie­af­spraken gemeente, woning­cor­po­raties en huur­ders­or­ga­ni­saties 2021-2025


10 juni 2021

1. Natuurinclusief bouwen en renoveren

Al jaren pleiten wij in deze commissie voor verantwoord groenbeheer door corporaties. Maar nog steeds zien we dat bij nieuwe huurders tuinen volledig leeggetrokken worden.

In de prestatieafspraken staat nu dat “op zoek gegaan wordt naar 1 of 2 pilotprojecten per corporatie. Om daarin te kijken naar zaken als groenbehoud bij woningmutatie en het meer toepassen van diervriendelijk bouwen of groen zelfbeheer.”

 1. 1 of 2 pilotprojecten is echt veel en veel te weinig! Deelt de wethouder de mening dat natuurinclusief bouwen, beheren en renoveren de standaard moet zijn en de tijd voor pilots in de marge echt voorbij moet zijn?
 2. Kan de wethouder toelichten hoe dit eigenlijk ter sprake is gebracht in de gesprekken met corporaties? Welke concrete afspraken zijn er gemaakt, waarom is het zo moeilijk om een verbeterslag te maken in het groenbeheer? Dit is al jaren onderwerp van gesprek, waarom nog steeds in pilots-fase?
 3. En ook over groenbeheer: wat is er bekend over het gifgebruik door corporaties?

Zo’n pilotproject zou dus ook ingevuld kunnen worden door groen zelfbeheer. Klopt het dat diervriendelijk bouwen of groenbehoud bij die keuze dan weer op de lange baan geschoven kunnen worden?.

Groen zelfbeheer is een mooi voornemen, maar ook daarbij: waarom is dat in een pilotfase, in plaats van dat de corporaties elk groene bewonersinitiatief omarmen? We ontvangen nu soms signalen dat bewoners best een gemeenschappelijke tuin of groen dak willen, of bijvoorbeeld nestkasten aan hun gevels willen, maar dat een corporatie tegenwerkt. De Partij voor de Dieren snapt dit niet, laat de pilotfase los en ga hiervoor! Kan de wethouder toezeggen hierover met corporaties in gesprek te gaan?

En kan de wethouder toezeggen om bij de volgende prestatieafspraken harde afspraken te maken met corporaties over het niet verder verharden van nieuwe en bestaande binnentuinen en het zoveel mogelijk vergroenen en waterdoorlatend maken van bestaande tuinen?

2. Duurzaamheid:

  Hoe kan het college er meer op sturen dat het bijbouwen van nieuwe woningen niet ten koste gaat van het zo snel mogelijk verduurzamen van het corporatiebezit?

  Dit is eigenlijk de kern, maar ik heb er ook nog een paar concrete vragen bij.

  1. De afspraken over warmtetransitie zijn nog niet erg concreet. Kan college toezeggen om in het verlengde van de afspraken over het isoleren van woningen, ook afspraken te maken over inzet op laagtemperatuur warmtenetten? Juist corporaties kunnen een goede rol spelen bij buurtwarmtenetten, kan de wethouder toezeggen hen daarbij te stimuleren en faciliteren. (Dat is een vervanging voor gas en voor stadsverwarming op hoog temperatuur. Klimaat: stadsverwarming is nu hoogtemperatuur warmtenet. In nieuwbouw is laag/middentemperatuur al het doel. Bij oudbouw is dat een probleem. Dan moeten huizen eerst goed geïsoleerd worden.)
  1. Kan de wethouder toezeggen om in het verlengde van afspraken over het isoleren van woningen ook afspraken te maken over natuurinclusief (vogel- en vleermuisvriendelijk) renoveren?
  2. Geen dak onbenut: geldt dat gemeentelijke motto ook voor daken van corporatiewoningen? afspraak is nu 20% in 2025, maar wanneer is 100% van de daken benut?
  3. Wat is ervoor nodig om te komen tot concrete duurzaamheidsdoelen zodat ook de corporaties gaan bijdragen aan een klimaatneutrale stad in 2030? (en met welke voorbeeldrol gaat de wethouder de corporaties eigenlijk uitdagen tot 2030?)

  Interessant voor jou

  Commissiebijdrage Raadsvoorstel ambitiedocument maatschappelijke meerwaarde vastgoed

  Lees verder

  Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Utrecht Dichtbij: de tienminutenstad; Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer