Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel ambi­tie­do­cument maat­schap­pe­lijke meer­waarde vastgoed


10 juni 2021

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt het heel mooi om te zien dat het creëren van maatschappelijke meerwaarde op de agenda staat voor het gemeentelijk vastgoed. Mijn fractie staat pal achter het aansluiten bij en inspelen op de behoefte en vraag uit de straat, wijk, en stad. Het ambitiedocument dat er nu ligt roept nog wel best een aantal vragen op. Ik heb een aantal punten; over het waardenwiel, en natuurinclusief en diervriendelijk bouwen.

Het waardenwiel is een interessante oplossing om de balans te houden tussen al het verschillende vastgoed en de verschillende ambities. Maar er zijn ook kanttekeningen bij te plaatsen.

1. Betekent de inzet van het waardenwiel dat in Utrecht op elk thema een minimale ondergrens toegepast wordt die verder gaat dan landelijke bouwbesluit eisen? Kan de wethouder dat bevestigen? Ik vraag mij bijvoorbeeld af waarom het laagste impactniveau van de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) nu in het waardenwiel tussen 1,0 en 0,7 ligt. Dat lijkt mij weinig ambitieus.

En nog een vraag aan de wethouder; de impactniveaus, is daarvan de bedoeling om de eisen stapsgewijs scherper te stellen om zo in de toekomst steeds duurzamer te blijven bouwen? Zo nee, waarom niet? Zo heb ik een groot vraagteken bij de uitwerking van circulair bouwen. Daar staat op het hoogste impactniveau dat meer dan 50% hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar materiaal moet zijn. Wat is het streven dan eigenlijk? Want 50% is, zeker op termijn, bij lange na niet genoeg.

2. In de huidige klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zijn duurzaam bouwen en natuurinclusief bouwen geen aspecten meer waarop concessies gedaan kunnen worden. Dat de gemeentelijke vastgoedportefeuille pas in 2040 energieneutraal is, dat is rijkelijk laat en rijkelijk mager. Zoveel tijd is er simpelweg niet meer. Juist in het gemeentelijk vastgoed moeten we het goede voorbeeld geven. Is de wethouder het daarmee eens? En kan de wethouder dan ook toezeggen dat het gemeentelijk vastgoed in 2030 minstens energieneutraal is en liever nog energiepositief?

Naast de klimaatcrisis is er ook een biodiversiteitscrisis gaande en mijn fractie is daarom blij dat het college ook natuurinclusief bouwen in het waardenwiel heeft opgenomen. De invulling van de impactniveaus valt ons vervolgens wat tegen. Het puntensysteem diervriendelijk bouwen is een goede methodiek, maar de gestelde ambities zijn te laag. De wethouder zou moeten toezeggen om standaard voor impactniveau 3 te gaan en dan nog is er nog maar 60% van de daken groen en 20 punten is slechts 20 mussenkasten of 2 vleermuisvriendelijke spouwmuren. In dat tempo gaan we de biodiversiteitscrisis niet oplossen. Deelt de wethouder onze zorg?

En dan het grotere plaatje. Gaat “planet” niet te snel gebukt onder “people” en “prosperity”? Daar raakt mijn fractie zenuwachtig van. Het is fijn dat natuurinclusief en diervriendelijk bouwen in het ambitiedocument genoemd worden, maar in het raadsvoorstel en het plan van aanpak zijn ze weer verdwenen. “Adaptatie” en “biodiversiteit” worden wel halfslachtig genoemd maar dat is voor mijn fractie niet genoeg. Ik vraag van de wethouder dan ook een toezegging dat natuurinclusief en diervriendelijk bouwen verder aangescherpt wordt en meer naar voren komt in een strekt ter vervanging. En als de wethouder dan toch met een strekt ter vervanging komt, de Partij voor de Dieren is ook geen voorstander van het gebruik van Engelse termen in Utrechtse beleidsstukken. Kan de wethouder toezeggen om in de nieuwe versie te spreken over mens, planeet en welzijn?

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Transitievisie Warmte deel I

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Prestatieafspraken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties 2021-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer