Commis­sie­bij­drage Raads­brief Steden­bouw­kundig Plan voor Bedrij­venpark Strijk­viertel


9 september 2021

Het college wil met dit stedenbouwkundig plan uitgangspunten en kaders voor de ontwikkeling van polder Oudenrijn tot bedrijventerrein vaststellen. Het plan is bouwen in groen, waarbij helaas zeker het leefgebied van dieren wordt aangetast.

De Partij voor de Dieren geeft bij deze een aantal uitgangspunten mee aan het college:

Leegstand
Er is, ook in Utrecht, leegstand op bedrijventerreinen. We vragen ons daarom af of dit plan überhaupt wel nodig is en of de vraag naar bedrijfsruimte inderdaad zo hoog is als het college zegt. (Misschien niet bij de OV-knooppunten, maar juist op de verder van het centrum gelegen terreinen zoals Lage Weide, Papendorp, Oudenrijn.)

Polder Oudenrijn is groen gebied, het gaat hier dus om uitbreiding in plaats van inbreiding. Mijn fractie is daar geen voorstander van, we hebben groene longen om de stad nodig, en ook al is hier een bedrijventerrein ingetekend, wij vinden dat groen hier voorrang moet hebben.

Wat ons betreft is het zonde van tijd en energie om dit nu uit te werken en houden we het open landschap dat er nu is. Ik ben benieuwd hoe andere fracties en wethouder daarover denken.

Dieren
De locatie is nu een weiland en is soms in gebruik als evenemententerrein. Wij kunnen ons voorstellen dat dit ook een plek is waar onder meer roofvogels, weidevogels en hazen hier schuilen, foerageren en leven. Naar aanleiding van de realisatie van Leeuwesteyn erkende het college al dat daarbij onvoldoende rekening gehouden is met de aanwezige dieren in het gebied, en dat de inschatting dat deze dieren wel elders een toevluchtsoord konden vinden niet juist is gebleken. De idee dat hazen, konijnen en fazanten uit zichzelf een ander onderkomen vinden klopt gewoonweg niet. Er is gewoon geen plek meer vanwege de steeds verder uitdijende stad.

Deelt de wethouder onze zorgen dat er voor de dieren in polder Oudenrijn hetzelfde in het verschiet ligt, en wat gaat hij doen om dat te voorkomen? Kan de wethouder toezeggen om, als hij deze plannen door zet, bij het opstellen van het omgevingsplan het behoud van leefgebied voor dieren als randvoorwaarde op te nemen?

Het is nu al duidelijk is dat de Grote Modderkruiper (vissoort), die beschermd is onder de Wet Natuurbescherming, deze ontwikkeling niet zal overleven. Als deze wet zo makkelijk opzij geschoven wordt, dan betekent die wettelijke bescherming dus niks voor de dieren in onze stad. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het uitgangspunt het behoud van het leefgebied van dieren, en kijken we vervolgens wat daar eventueel aan menselijke activiteit aan toegevoegd kan worden, zonder dieren te schaden. En dat zéker voor dieren op de lijst van beschermde soorten. Hoe legt de wethouder uit dat willens en wetens met de kennis dat leefgebied vernietigd wordt, een plan als dit weer als iets moois gepresenteerd wordt?

Vervolgens lezen we dat om levendigheid buiten kantooruren te bevorderen, er ook nog vrijetijdsbedrijven nabij de Strijkviertelplas worden toegevoegd. Voorzitter, vogels en andere dieren in dit gebied zitten helemaal niet te wachten op 24/7 levendigheid, zij willen ongestoord leven? Ook voor mensen kan een wandeling bij of een duik in de plas voldoende ontspanning bieden, daar is geen commerciële activiteit voor nodig. Kan de wethouder toezeggen dat streven naar levendigheid buiten kantooruren te schrappen uit de plannen?

Bomen
De bomeninventarisatie in het stedenbouwkundig plan is nog erg globaal. Dat hoort misschien ook bij deze fase van de planvorming. Maar, er staan wel 500 bomen en nu is het moment om hier optimaal mee rekening te houden. Kan de wethouder toezeggen dat het behoud van al deze bomen uitgangspunt zal zijn bij de uitwerking van het plan en dat bij de verkaveling en inrichting van openbare ruimte behoud van bomen doorslaggevend zal zijn?

Parkeren
Met allerlei maatregelen zoals MaaS, goed OV, goede fiets/wandelverbindingen, gaat geprobeerd worden toename van het autogebruik minimaal te houden. Vervolgens is de conclusie dat dan “maar de helft van de werknemers” met de auto komt. De Partij voor de Dieren is nogal verbaasd hierover. Dit moet toch werkgelegenheid worden voor Utrechters? Zo ja, dan kunnen zij toch gewoon met de fiets, e-bike of OV komen? Is de wethouder het met ons eens dat de helft van de werknemers een auto nog steeds ontzettend veel is en kan hij toezeggen dit in de uitwerking van dit plan nog veel verder omlaag te brengen en zo min mogelijk autoparkeerplekken te creëren, en zeker niet op plekken waar nu bomen staan?

Naamgeving
De naamgeving is verwarrend:

-Er is het bestaande “Bedrijvengebied Oudenrijn”, gelegen aan de straatnaam Strijkviertel en in de volksmond ook bekend als industrie- of bedrijvengebied Strijkviertel;
-Er is het “Bedrijventerrein Strijkviertelpark”, waarover we vorig jaar een bestemmingsplan (“Bestemmingsplan Strijkviertelpark”), vaststelden;
-Nu is er dit Stedenbouwkundig plan voor “Bedrijvenpark Strijkviertel”, dat moet komen in de huidige polder Oudenrijn.

Volgt u het nog? Ik wil de wethouder oproepen om te komen met een logische verzamelnaam voor het hele gebied. Een naam die voor bewoners, bezoekers, werknemers duidelijk maakt wat wat is. Zodat de bewegwijzering op orde komt en er geen onnodige kilometers gefietst of gereden hoeven te worden.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Passiebloemweg, Vleuterweide

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsbrief Actieplan zelfbeheer openbaar groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer