Commis­sie­bij­drage Raads­brief Tussen­stand heront­wik­keling Jan van Galen­straat


12 januari 2023

Dank, voorzitter. In de aanloop van dit debat heeft deze commissie talloze e-mails ontvangen van buurtbewoners. De Partij voor de Dieren waardeert de uitgebreide input, en wij kunnen ons ook goed vinden in het leeuwendeel hiervan. Mensen geven aan zich niet gehoord te voelen in dit herontwikkelingstraject, en er bestaan grote zorgen omtrent de ingetekende discounter, de gevolgen voor de verkeersveiligheid en omtrent sloop- en nieuwbouwplannen.

De Partij voor de Dieren is er op geen enkele manier van overtuigd dat het nodig is om een discounter in de plint te realiseren. Er is ook geen enkele bewoner die input heeft geleverd die aangeeft dat hier behoefte aan bestaat. In tegendeel, het wordt een absurd plan genoemd. Bewoners geven aan dat er al ruimschoots voldoende plekken zijn in de buurt zijn om boodschappen te halen. Daarnaast geven zij aan dat het vooral een wens vanuit de gemeente lijkt te zijn, omdat ook Kerkebosch er weinig geïnteresseerd in lijkt. Die supermarkt zal ook extra verkeersbewegingen aantrekken, en het in- en uitdraaien van grote vrachtwagens op een fietsstraat nota bene, allemaal hartstikke onwenselijk en levensgevaarlijk.

Voor een supermarkt waar geen hond op zit te wachten.

Kan de wethouder de commissie uitleggen waarom de gemeente die supermarkt nu zo nodig wil? En is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat aangezien de gemeente hier alleen in staat en de rest tegen is, er dus onvoldoende draagvlak bestaat. Is de wethouder dan ook bereid dit plan te schrappen?

Voorzitter, ook die parkeerkelder ziet de Partij voor de Dieren absoluut niet zitten. Waarom wil het college de autogebruiker op deze manier weer gaan faciliteren, terwijl we toe willen naar een autoluwere stad? Graag een verklaring van de wethouder.

Dan de plannen om de woningen aan de Jan van Galenstraat en de Van Ginnekenlaan te slopen, en er iets nieuws te bouwen, nadat het onderhoud aan de woningen jarenlang is verwaarloosd. We hebben foto's gezien van houtrot in de kozijnen, en schimmel op de muren. De Partij voor de Dieren vindt de omgang met bewoners in deze panden erg kwalijk, en de plannen om maar te gaan slopen kapitaalvernietiging. Onze fractie wil, net zoals talloze bewoners, dat de boel wordt gerenoveerd. Aan de Zeemanlaan is dit bij precies hetzelfde soort pand naar grote tevredenheid van de bewoners ook gedaan. Voor bewoners is ook een belangrijk argument dat vóór renovatie spreekt dat zij bij renovatie precies weten wat zij weer terug gaan krijgen: de eigen woning van bekende grootte, en aantal kamers. Ik sluit me aan bij de vraag van de PvdA over die draagvlakmeting. Dan nog een andere vraag: hoe gaat de wethouder voorkomen dat de woningen die nu aan de Zeemanlaan staan, en de woningen die hopelijk gerenoveerd gaan worden aan de Jan van Galenstraat en de Van Ginnekenlaan opnieuw worden verwaarloosd?

Voorzitter, ik eindig met aandacht voor het groen. Onze fractie maakt zich er zorgen over dat het gehalte aan openbaar groen in de wijk afneemt, als er een groter gebouw komt, en ook de parkeerplaatsen niet worden vervangen door groen maar door gebouwen. De Partij voor de Dieren wil juist een vergroening van onze stad, geen verdere verstening. Kan de wethouder toezeggen dat de bomen die zouden worden toegevoegd aan de Jan van Galenstraat, die schijnbaar ook alweer zijn verdwenen uit de plannen, er wel komen?