Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Aangepast beoor­de­lings­kader Ruim­telijk-Econo­misch Programma (REP) en contour REP als onder­zoeksa­genda


3 september 2020

Ik wil ingaan op (1) hoe de aangenomen moties bij de uitgangspuntennota zijn verwerkt; (2) de nieuwe Contour en (3) het proces in dit regionale project.

1. Verwerking aangenomen moties

Motie 404 riep op expliciet aansluiting te zoeken bij de Global Goals. Dat is verwerkt in een mooi overzicht waarin de REP-doelen zijn gekoppeld aan global goals, maar daar lijkt het bij te blijven. Maar ik heb daar toch nog mijn zorgen over: deze tabel is vervolgens geen onderdeel van de contour en het beoordelingskader dat wij nu weer gaan vaststellen. Het is in een bijlage die uiteindelijk weer verdwijnt. Wat kan de wethouder doen om te zorgen dat al die bespreektafels hiervan doordrongen blijven?

M421”Klimaatadaptatie kansen kwantificeren in beoordelingskader”: Wordt afgedaan met: “de indicatoren zijn beschreven maar ze zijn nog niet kwantitatief gemaakt. We stellen de REP-organisatie voor de kwantificering mee te nemen in het vervolgproces”. Dat kwantificeren was dus precies wat onze vraag was met die motie! Volgens mij was dit herziene beoordelingskader waarin allerlei moties en amendementen verwerkt zijn een prima kans voor onze wethouder om alvast te organiseren dat maatregelen voor klimaatadaptatie meetbaar opgenomen zouden worden in het beoordelingskader. Op welke manier heeft hij zich hiervoor ingezet en waarom is het niet gelukt?

Ergens kan ik mij niet voorstellen dat de andere deelnemers de noodzaak van klimaatadaptatie niet inzien, dus ik ben toch wel nieuwsgiering waarom dit zo moeilijk is. (Bovendien zat er in een bijlage bij het beoordelingskader de vorige versie al een lijstje met mogelijkheden: vierkante meters vergroening of waterberging, regenwaterafkoppeling, etc. )En daarbovenop constateren we dat in het overzicht dat in de bijlage 1 van het aangepast beoordelingskader is opgenomen, deze motie 421 ontbreekt! Hoe ziet dat? Moeten we dan concluderen dat men deze is vergeten?

Op sommige punten in de tekst van het beoordelingskader wordt natuur gekoppeld aan indicatoren als ruimtebeslag en oppervlakte maar gelukkig constateren we dat de motie biodiversiteit ook is verwerkt. Ten aanzien van deze motie zijn we blij te constateren dat een eigen kern-indicator en verschillende sub-indicatoren in het beoordelingskader zijn toegevoegd die over méér gaan dan alleen omvang. Ook andere gemeenten hadden hier moties over ingediend en dat stemt hoopvol dat we in de regio ook echt gaan samenwerken aan verbeteren van de biodiversiteit. Het is ook mooi opgenomen in de uitgangspunten van de contour.

2. Contour

Deze contour ademt logischerwijs dezelfde sfeer als de uitgangspunten die de raad eerder vaststelde. Het blijft daarin zoeken naar hoe we bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen, de grenzen van de aarde kunnen respecteren. De balans tussen economie en natuur is scheef. Ik geef wat voorbeelden omdat ik benieuwd ben naar de visie van de wethouder.

In de ontwikkelstrategie, paragraaf 1.7. “Hoe gaan we dit aanpakken”, daar staat een helder programma en faseringsladder maar die is vooral gericht op wonen en werken. Waarom denkt de wethouder dat die fasering niet is uitgewerkt voor de bouwsteen groen?

Bij de onderzoeksvragen groen&landschap staat “hoe kan de schaalsprong groen gelijk opgaan met de schaalsprong van verstedelijking?” Dat illustreert ook weer deze omgekeerde wereld in denken, want waarom moet het groen zich aanpassen aan de verstedelijking en waarom is het niet andersom?

In de onderzoeksvragen voor de “Tafel groen & landschap” wordt nagedacht over de samenhang met verstedelijking, mobiliteit en energie, zodat keuzes daarmee samenhangen.

De PvdD vindt het verstandig dat er dan ook aan al die andere Tafels ook nagedacht worden over de samenhang met groen en landschap. Wij zouden daarom graag vergelijkbare vragen toevoegen aan de onderzoeksvragen voor de andere tafels. Hoe zou de wethouder op dat voorstel adviseren? (bijvoorbeeld: hoe zorg je dat de ruimteclaim voor werken gelijk opgaat met de ruimteclaim voor groen? Hoe hangen keuzes over energie samen met vraag naar groen en landschap?)

Op ‘de kaart van Alles’ worden allerlei potenties en wensen en dingen toegevoegd, behálve groen. Die ‘kaart van Alles’ is so wie so nogal vaag. Het plaatje vind ik moeilijk leesbaar. De toelichting is erg stellig over welke gebieden er volgebouwd gaan worden en waar er bijvoorbeeld wel en geen ruimte voor energie is. Stel nu dat deze contour wordt vastgesteld, betekent dat dat die ‘Kaart van alles’, dan het toekomstbeeld is dat nagestreefd gaat worden?

Overigens die contour, we willen daarover niet alleen maar negatief zijn. Het op regionaal niveau samenwerken en nadenken over bijvoorbeeld de woningmarkt kan tot goede oplossingen leiden. Ook de biodiversiteit houdt niet op bij de gemeentegrenzen. En ook op regionaal niveau zouden we kunnen samenwerken om de economie binnen de grenzen van de aarde te houden.

3. Proces

Over het REP dat nu voorligt denken wij grotendeels hetzelfde als eerst. De balans tussen economie en natuur en tussen biodiversiteit en landschap is scheef. Ook het aangepaste beoordelingskader gaat nog steeds uit van streven naar het vergroten van de economische groei in termen van bruto regionaal product. De Partij voor de Dieren heeft een andere visie op groei en vindt dat we naar een circulaire economie moeten waarbij er niet gestreefd wordt naar steeds meer en meer en meer, maar naar het respecteren van de grenzen van wat de aarde aankan. (pagina 18)

Om die reden is ook het aangepaste beoordelingskader, ook met de toevoegingen die er gedaan zijn, nog steeds niet iets waarmee wij kunnen instemmen. Ik zou het graag bij de raadsvergadering opnieuw amenderen. Wij zouden ook nog wel n.a.v. de vorige behandeling in deze raad de strekking van onze moties wat kunnen aanpassen om andere partijen tegemoet te komen.

Ik ben alleen nog wel benieuwd: als dit in alle 16 raden weer op deze manier gaat. Wat een stroperig proces wordt de REP dan. Krijgen we dan elke keer weer een verwerking van alle moties/amendementen uit al die raden en vervolgens overzichten daarvan en weer nieuwe besluitvorming en zo voort en zo voort? Zo blijven we met z'n allen aan de gang.

Hoe reflecteert de wethouder op de organisatie van dit proces?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Samen voor Overvecht

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Ontwerp-Regionale Energiestrategie en concept-bod (RES)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer