Commis­sie­bij­drage Samen voor Overvecht


3 september 2020

Bedankt voorzitter. Al veel waardevols benoemd, mooi betoog van de SP, daar sluiten we ons bij aan. Het is inderdaad lastig om niet te verdwalen in de verscheidenheid aan projecten, ook wij krijgen graag ook inzicht in de samenhang hiertussen en hoe al deze projecten tot structurele verandering in Overvecht gaat leiden, met betrekking tot allerhande problemen: werkloosheid, onderwijsachterstanden, schuldenproblematiek. Problemen die door de coronacrisis alleen maar zijn toegenomen. Graag een toelichting van de wethouder. We onderschrijven daarnaast het belang van het ondersteunen van initiatieven die vanuit de wijk worden georganiseerd, door de wijk worden gedragen.

Tijdens het spoeddebat over de rellen kwam de rol van sociale media als belangrijke factor in de leefwereld van jongeren al ter sprake. Hoe gaat het college sociale media gebruiken om jongeren te bereiken, te benaderen en om hun leefwereld beter te gaan begrijpen, met betrekking tot de versnelling Overvecht? Komt hier ook geld voor beschikbaar? Zo nee, waarom niet?

Dan ga ik nog inzoomen op het Groene Lint. Er worden niet alleen bewoners, maar ook partners betrokken bij het meedenken over het Groene Lint, maar Natuur en Milieu Overvecht zagen we niet benoemd. In de commissie van 16 mei 2019 zegde de wethouder toe ook deze organisatie te betrekken bij de ontwikkeling van het Groene Lint, wat is de stand van zaken hieromtrent? In de voortgangsrapportage Samen voor Overvecht lezen we: “We verbinden groene plekken in de wijk waardoor er een recreatief rondje ontstaat voor inspanning en ontspanning.” Dat is natuurlijk leuk, maar dat belicht de zaak alleen vanuit de menselijke behoefte aan recreatie, terwijl dit college onze motie Ecologische uitwerking van het Groene Lint, motie 270/2019, heeft overgenomen. Daar waren we blij mee, maar waarom zien we deze ecologische uitwerking dan niet terug in de voortgangsrapportage? Dit zien wij graag wel terug in het omgevingsprogramma, kan de wethouder dit toezeggen? Er staat niets over verblijfplaatsen en oversteekmogelijkheden voor dieren, we lezen niets over een ecologisch evenwicht tussen mens en dier. De Partij voor de Dieren wil dit graag verder uitgewerkt zien, en wil graag weten in hoeverre er sprake is van ecologische uitwerking binnen de genoemde vier scenario’s van het Groene Lint. Dan denken we dus aan de balans tussen groen voor recreatie en groen voor natuur en aan ecologische verbindingen tussen de Vecht en het Noorderpark, zoals genoemd in onze motie. Kan de wethouder hier een toelichting op geven, en uitleggen hoe er gevolg wordt gegeven aan de overgenomen motie? Dan benadrukken we graag nog het belang hiervan, want Overvecht heeft veel groen, maar zeker ook erg veel steen. Bovendien staat ook hier het groen onder druk, bijvoorbeeld met de dreigende kap van 100 monumentale bomen voor sportpark Vechtzoom en 1200 bomen voor de NRU. Twee zaken waar de Partij voor de Dieren zich overigens tegen zal blijven verzetten.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Debat over het ingrijpen bij de verstoringen van de openbare orde in o.a. Kanaleneiland, Overvecht en Ondiep

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Aangepast beoordelingskader Ruimtelijk-Economisch Programma (REP) en contour REP als onderzoeksagenda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer