Commis­sie­bij­drage Debat over het ingrijpen bij de versto­ringen van de openbare orde in o.a. Kana­len­eiland, Overvecht en Ondiep


25 augustus 2020

Bedankt voorzitter. Er is al heel veel gezegd. Ik wil hier en daar aansluiten en nog wat aanstippen. Ik sluit me aan bij de vraag van mevrouw Rajkowski van de VVd, of het nu een strategie was om pas laat in te grijpen, of dat het een gevolg was van een gebrek aan capaciteit. Dat is een wezenlijk verschil. De Partij voor de Dieren denkt ook dat het van groot belang is dat jongerenwerkers en wijkagenten ‘koppen kennen’, net als dat de sportclubs dat zijn. En ik wil graag nog even terugkomen op het thema ‘ouders’, hoe kunnen deze bijgestaan worden? Het gaat niet om het wijzen met een vinger per se, maar wellicht dat sommige ouders gewoon hulp kunnen gebruiken, wellicht juist omdat zij onder moeilijkere omstandigheden hun kinderen opvoeden, bijvoorbeeld door een zwakke sociaal-economische positie. En dat geldt niet alleen in het geval van deze rellen, maar in het algemeen.

De rellen zijn volstrekt onacceptabel, daar zijn we het allemaal over eens. Wij juichen sterk optreden tegen de relschoppers toe. Vooral voor de bewoners zijn de rellen zeer naar en beangstigend. Bemoedigend is dat veel bewoners hebben zich ingezet om de situatie de kop in te drukken, ook vanuit de Marokkaanse en islamitische gemeenschap, zoals de heer El Abbassi van DENK al benadrukte. Wij spreken onze waardering uit naar iedereen die zich ingezet heeft, ook naar de politie.

Naar de precieze toedracht wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Onze fractie vindt het belangrijk dat er ook inzicht komt in het wie en het waarom. Zoals in een interruptie al aangegeven: op de korte termijn moeten de relschoppers worden aangepakt en gestraft. Daarnaast dienen op de langere termijn de onderliggende oorzaken/beweegredenen, onderliggende onvrede en problematiek worden aangepakt, wat ons betreft is het én, én.

De burgemeester vindt dat er adequaat is gehandeld. Onze fractie wil graag iets weten wat de heer Schipper van de SP net ook al vroeg: hoe denkt het college over de breed-gedeelde onrust binnen de politie, en de wens tot een andere aanpak. En wat denkt het college dat er bij eventuele volgende rellen anders moet?l