Commis­sie­bij­drage Raads­voorstel Actu­a­li­satie Omge­vings­visie Werk­spoor­kwartier


2 december 2021

Inrichting openbare ruimte
De Partij voor de Dieren is blij dat in de visie vastgesteld wordt dat in het Werkspoorkwartier een sterke vergroening gaat plaatsvinden. Want dat is zeker nodig in dit stenige gebied.

Er wordt veel groen toegevoegd en de aandacht voor biodiversiteit in paragraaf 4.4 willen we een compliment geven. Als Partij voor de Dieren hebben we daar weinig op aan te merken en dat zegt heel wat.

Wat ons wel opvalt is dat deze toon vooral in paragaaf 4.4 over de groenstructuur gehanteerd wordt.

In de andere paragrafen is er aandacht voor groen voor recreatie/sport, klimaatadaptatie (verkoeling en waterberging), biodiversiteit en 'aantrekkelijke uitstraling'.

Op zich allemaal goede punten, maar er wordt alles bij elkaar dus ontzettend veel van het toe te voegen groen verwacht. Sommige functies kunnen samengaan, maar een sportveld voegt weinig toe aan biodiversiteit, en een wadi is niet zo aantrekkelijk voor verblijf.

Omdat in paragraaf 4.3 op pagina 30 bij de beschrijving van openbare ruimte en groen vooral alle mogelijkheden voor sport al uitgebreid zijn uitgewerkt en hier de mogelijkheden voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ontbreken, zou de indruk gewekt kunnen worden dat groen voor sport en recreatie het belangrijkst is.

Daarom de vraag hoe de wethouder zou adviseren op een voorstel om paragraaf 4.3 en 4.4 in volgorde om te ruilen?

Strategische nieuwe locaties
In de visie worden meerdere interessante locaties benoemd, ik ga vandaag in op twee van die locaties.

Eneco-terrein
Er is al langer (Programmabegroting, Meerjarenprogramma Ruimte) sprake van aankoop van het terrein van Eneco om daar ruimte te maken voor natuur, sport of cultuur.

Kan de wethouder toelichten hoe realistisch deze wens is? Op welke termijn acht hij dit haalbaar? En ook daarover: er wordt soms al gesproken, bijvoorbeeld in het MPR, over “Enecopark”. Is de wethouder het ermee eens dat dit veel te veel eer voor Eneco is en kan hij toezeggen om een andere naam te gaan gebruiken, bijvoorbeeld te spreken over “Werkspoorpark” of een andere naam?

In de visie staat dat een deel van het Enecoterrein nu al braak ligt en als tijdelijke groene verblijfsruimte zou kunnen worden ingericht. Hoe gaat het college waarborgen dat natuur die hier wordt toegevoegd ook natuur kan blijven?

Stadsbedrijven
Omdat de gemeente hier eigenaar is, lijkt het ons dat hier makkelijker iets te realiseren is. Waarom worden kansen niet zo snel mogelijk benut? De voorliggende visie beschrijft mogelijkheden voor klimaatadaptatie en ecologie door het terrein te ontharden en vergroenen.

Fietsvriendelijkheid
Het gebied zelf is nu echt niet fietsvriendelijk, brede asfaltwegen waar hard gereden wordt. Het is niet aantrekkelijk en veilig om te zijn, bijvoorbeeld als je naar de Nijverheid, Werkspoorkathedraal of de milieustraat wilt.

Wat gebeurt hiervoor in de plannen, en kan de wethouder toezeggen om nu alvast aan de slag te gaan met de fietsvriendelijkheid van het gebied? (denk aan scheiden/afschermen van fietspaden. En vergroenen van de brede asfaltwegen)

En, zo lezen we in de stukken, blijkbaar is er nu in het Werkspoorgebied een gedoogbeleid voor het parkeren van vrachtwagens. Dit draagt natuurlijk ook niet bij aan de beleving van het gebied door fietsers en voetgangers. Is het werkelijk zo dat dit pas opgeheven kan worden als er alternatieve parkeergelegenheid is op Lage Weide? Kan de wethouder toelichten wat het algemeen belang van dit gedoogbeleid is, en of het juridisch mogelijk is hier per direct een einde aan te maken?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Huisvesting noodopvang vluchtelingen

Lees verder

Commissiebijdrage Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundig Plan van Eisen Jaarbeurspleingebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer